แบบฟอร์ม : งานพัสดุ

แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างแบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
( วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท )

แบบฟอร์มการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ (วงเงินเกิน 100,000 บาท)

การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท )

แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี

แบบฟอร์มอื่น ๆ

แบบฟอร์ม ครุภัณฑ์

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

แบบขอใช้บริการทั่วไป