ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร สวพ.มก.

วารสารข่าวประกันคุณภาพ

ประจำปี 2561 ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม 2561 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2561 ประจำปี 2560 ฉบับที่

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตามที่งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้จัดทำ Google form เพื่อการใช้บริการห้องประชุมออนไลน์แทนการใช้แบบฟอร์ม เพื่อให้การใช้ห้องประชุมมีความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากรนั้น บัดนี้ การปรับปรุงระบบโปรแกรมการใช้ห้องประชุมออนไล์ ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สวพ.มก. จึงใคร่ขอแจ้งเวียนบุคลากรในฝ่าย/งาน สามารถดำเนินการจองห้องประชุมออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ข้อข้อมูลการขับเคลื่อนระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ซึ่งรวมถึงการขอข้อมูลความต้องการในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ในกรณีงานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับชื่อตำแหน่งนั้น บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังนี้ ให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำข้อมูลเสนอปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่มีคนครองของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ทั้งนี้ไม่รวมกรณีการปรับวุฒิและปลี่ยนตำแหน่ง กรณีส่วนงานที่ต้องการเสนอปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งใหม่ ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้จัดทำ Job Description ของตำแหน่งใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและส่งเรื่องมายังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 30