วช. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น สำหรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น สำหรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งการพิจารณาร่วมสนับสนุนทุนวิจัย “ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จำนวน 15 โครงการ เพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ รับทราบและร่วมสนับสนุนทุนวิจัยสมทบฝ่ายละครั้งหนึ่งของงบประมาณโครงการที่ผู้วิจัยเสนอขอ

Read more

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน กรอบใดกรอบหนึ่ง ดังนี้ 1) Education Technology (EdTech) 2) Health Technology (HealthTech) 3)

Read more

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม) ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการ

แนวคิดโครงการ: เป็นการพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแก้ไขภาษา และมีการจัด Workshop ด้านการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย ซึ่ง สวพ. มก. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแปลต้นฉบับบทความวิจัย เป้าหมายคือ อาจารย์/นักวิจัยมีต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษสำหรับการยื่นเสนอต่อวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ขั้นตอนโครงการแปลเปเปอร์ ใบสมัคร (แบบ ปป-1)  [PDF], [Docx] รูปแบบการเขียนต้นฉบับบทความวิจัยภาษาไทย แนวคิดโครงการ: เป็นการพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยบริษัทต่างประเทศ/ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแก้ไขภาษาสำหรับบทความวิจัย บริการแนะนำวารสารตีพิมพ์

Read more

สดช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลรัฐ สถานพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือ สนับสนุน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เปิดรับข้อเสนอโครงการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.

Read more

ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวทางปฏิบัติของการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตอบรับทุนและวิธีการโอนเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2562 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าอำนวยการโครงการวิจัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562) คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย/การบริการทางวิชาการ  

Read more