อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

  เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม IDE : Innovation Innovation-Driven Entrepreneur แบบข้อเสนอโครงการ รายละเอียดติดต่อ: สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Email: reinventing.mhesi@gmail.com โทร: 02-039-5541 ถึง

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Citation อย่างไรเพื่อยกอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวน อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Citation อย่างไรเพื่อยกอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30-11:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx

Read more

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 – 16 สิงหาคม 2564 (ปิดระบบ 18.00 น.) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ Submit Full

Read more

วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ แผนงานวิจัยจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่ ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรม แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

การวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานทางวิชาการสำหรับการพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาใช้ประโยชน์ เกิดผลกระทบในด้านต่างๆต่อผู้ใช้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้นั้นจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดีทั้งด้านการบริหารทุนวิจัยและการประเมินผลงานวิจัย ซึ่งปัจจุบันมีการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเพื่อชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัย โดยการประเมินจะเป็นกลไกในการสะท้อนถึงความคุ้มค่า ความสำเร็จที่เกิดจากการลงทุนวิจัยให้กับหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและหน่วยงานปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งบุคลากรที่ทำการวิจัย งานวิจัยของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเป็นงานวิจัยที่มีความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ ผลประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยเป็นเรื่องที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและ ปฏิบัติควรให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตามการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก อีกทั้งศาสตร์และการใช้เครื่องมือยังอยู่ในขอบเขตจำกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยยังขาดความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัยและการบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การสมัครขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔            การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพ และผลสำเร็จของการวิจัยที่สำคัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดผลกระทบ และเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย จึงได้จัดให้มีการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Storytelling สร้างคุณค่าให้งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (ฝ่ายพัฒนาศักยภาพงานวิจัย) ขอเชิญเช้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Storytelling สร้างคุณค่าให้งานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและเทคนิคการเล่าเรื่องนำเสนอผลงานวิจัย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบรรยายให้ความรู้ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.

Read more

ขยายเวลาการส่ง รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง *** ทางคณะทำงานจึงขอขยายเวลาการปิดรับสมัครจากเดิมคือวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็น 15 กรกฎาคม

Read more

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex) ให้แก่บุคลากรและนิสิตของวิทยาเขตกำแพงแสน

Read more