สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

         วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการวิจัย   ประกาศ!!! ขอปิดรับการส่งใบสมัครขอทุนไปนำเสนอผลงานระดับนานาชาติของปีงบประมาณ 2567  สำหรับนักวิจัยที่ได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว (ได้รับใบสมัครฉบับจริงกลับคืนแล้ว ก่อนวันที่

Read more

เปิดให้บริการตีพิมพ์ผลงานวิจัย Open Access ในวารสารสำนักพิมพ์ ACM และ ACS ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือภายใต้เงื่อนไขของสำนักพิมพ์

ด้วยสำนักหอสมุด มก. ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้บริการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย มก. ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยลงในบทความประเภท Open Access ภายใต้มหาวิทยาลัยและสถาบัน 78 แห่งในสังกัด สป.อว. ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือภายใต้เงื่อนไขของสำนักพิมพ์ ดังนี้ Association

Read more

E-Proceedings การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 (วันที่ 5-7 มีนาคม 2567)

E-Proceedings การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 (วันที่ 5-7 มีนาคม 2567)

Read more

หนังสือรวบรวมผลงานของผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562-2566

หนังสือรวบรวมผลงานของผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562-2566

Read more