ประกาศผลการคัดเลือกห้องปฏิบัติการที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีประกาศรับสมัครห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อผลักดันและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและที่เกี่ยวกับสารเคมีของห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สามารถพัฒนามาตรฐานของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยมีกำหนดการปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มก. และคณะกรรมการบริหารมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มก. ได้คัดเลือกห้องปฏิบัติการแล้ว โดยมีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการคัดเลือก  ดังนี้

Read more

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัย มก.เข้าร่วมรับฟัง โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก วช. ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

Read more

สวพ.มก. ประกาศรับสมัครขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567

สวพ.มก. ประกาศรับสมัครขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567

Read more

เปิดแล้ว !!! ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 ผลงานตีพิมพ์ ต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 (ค.ศ. 2022) ผลงานเป็นประเภท Research article หรือ Review article

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การถ่ายทอด องค์ความรู้เทคนิคแสงซินโครตรอน” ภายใต้โครงการการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัย มก.เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคแสงซินโครตรอน” ภายใต้โครงการการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ♦ ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ

Read more

เปิดรับสมัคร ! การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุน โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้มีการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและนวัตกรรมในเชิงลึก สนับสนุนบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความสามารถเฉพาะทางและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 1. คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุน เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังเกษียณซึ่งมีการแต่งตั้งโดยส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขึ้นทะเบียนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ขอรับการสนับสนุน

Read more

เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2567 (Postdoctoral Fellowship Program 2024)

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 (Postdoctoral Fellowship Program 2024 at Kasetsart University)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2567 เพื่อทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยให้ทุนสนับสนุนเงินเดือนแก่นักวิจัยหลังปริญญาเอก 40,000 บาทต่อเดือน (ค่าประกันสุขภาพและค่าเดินทางสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกเฉพาะชาวต่างประเทศ)  

Read more