คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ

 

สำนักงานเลขานุการ
 • งานบริหารและูธุรการ
  • คู่มือการใช้ Webex Meeting  [Download]
  • คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารและธุรการ [Downlod]
 • งานคลัง
  • คู่มือการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย [Downlod]
  • คู่มือแบบฟอร์มด้านการเงินและบัญชี [Downlod]
  • คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก [Downlod]
  • คู่มือเงินงบประมาณ [Downlod]
 • งานพัสดุ
  • การควบคุมและการจำหน่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 [Downlod]
  • การควบคุมงานและการตรวจการจ้างก่อสร้าง [Downlod]
 • งานนโยบายและแผน
  • คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผน [Downlod]
  • คู่มืองานประกันคุณภาพ [Downlod]