กี่ทอผ้าด้วยมือ ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับผู้สูงอายุ

ผศ. กัมพล แสงเอี้ยม และคณะ
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
099-194-5935 kamphon.s@ku.th

Read more

เครื่องดูดน้ำลายทันตกรรมแรงดันสูง พร้อมระบบ UV ฆ่าเชื้อในเครื่อง

รศ. ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย และ ดร.วรวัฒน์ ทรงกิตติ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 084-7561-115 E-mail: fengeka@ku.ac.th

Read more

หัตถศิลป์หนังใหญ่วัดขนอน และพิพิธภัณฑ์เสมือนหนังใหญ่วัดขนอน 360 องศา

ดร.อุบล ทองปัญญา (ผู้จัดการตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 090-9712-889 E-mail: ubon.t@ku.th

Read more

เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะรุ่น RG14

ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และ นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-927-0098, 083-030-6609 E-mail: kucity.com@gmail.com

Read more

การเตรียมเส้นเชิงประกอบที่มีสมบัติพิเศษจากเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้ในการพิมพ์สามมิติ

รศ. ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-747-9154 E-mail: fengapl@ku.ac.th

Read more

นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ตารางเก้าช่องประกอบดนตรีท้องถิ่นในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

ผศ. ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล และ ผศ.เบญญาภา ศรีปัญญา
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 091-789-9992 E-mail: bannasit.s@ku.th

Read more

เม็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับผลิตผลสด

รศ.ดร.อำพร เสน่ห์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5099 E-mail: amporn.s@ku.ac.th

Read more

KU Smart Scale

ผศ.ดร.จุมพล วรสายัณห์ และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5093 E-mail: jumpol.v@ku.ac.th

Read more

น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียม สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ และคณะ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-1520-630 E-mail: vittaya.p@ku.ac.th

Read more

ไฮโดรเจลไมโครสเฟียร์ที่บรรจุสารสกัดขมิ้นชัน ที่มีฤทธิ์ต้านเชื่อแบคทีเรียเพื่อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสัตว์

นางสาวศิริพร ปราณี และคณะ
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-6928-4284 E-mail: siriporn.p@ku.ac.th

Read more