บ้านต้นแบบผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า

รศ. ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ
คณะสถาปัตยรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 094-562-9551 E-mail: nuawan.t@ku.th

Read more

สูตรน้ำยางเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รศ. ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 091-7809-569 fsciwssm@ku.ac.th

Read more

กรรมวิธีการย้อมสีหนังวัวฟอกฝาดด้วยสีครามธรรมชาติ

ผศ. ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-725-033 E-mail: fseldt@ku.ac.th, laksanawadee.saik@ku.th

Read more

เซรั่มบำรุงผิดวหน้าจากเห็ดเยื่อไผ่

ผศ. ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา และคณะ
ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 098-236-5149 E-mail: warinmad.k@ku.th

Read more

ต้นอ้อไทยเพื่อการผลิตลิ้นคลาริเน็ตสำหรับใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมดนตรี

ผศ. ดร.บัวผัน พวงศิลป์ และคณะ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: buapun.p@ku.ac.th

Read more

เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นจากระบบเบรกแบบเรียลไทม์

รศ. ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย และ ดร.วรวัฒน์ ทรงกิตติ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.O84-7561-135 E-mail: fengeka@ku.ac.th

Read more

กี่ทอผ้าด้วยมือ ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับผู้สูงอายุ

ผศ. กัมพล แสงเอี้ยม และคณะ
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
099-194-5935 kamphon.s@ku.th

Read more

เครื่องดูดน้ำลายทันตกรรมแรงดันสูง พร้อมระบบ UV ฆ่าเชื้อในเครื่อง

รศ. ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย และ ดร.วรวัฒน์ ทรงกิตติ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 084-7561-115 E-mail: fengeka@ku.ac.th

Read more

หัตถศิลป์หนังใหญ่วัดขนอน และพิพิธภัณฑ์เสมือนหนังใหญ่วัดขนอน 360 องศา

ดร.อุบล ทองปัญญา (ผู้จัดการตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 090-9712-889 E-mail: ubon.t@ku.th

Read more

ความสามารถผู้บกพร่องทางสายตากับการชิม

ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5004 E-mail: aussama.s@ku.th

Read more