เม็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับผลิตผลสด

รศ.ดร.อำพร เสน่ห์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5099 E-mail: amporn.s@ku.ac.th

Read more

ชุดทดสอบโรคติดเชื้อไวรัสในแมว

รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 ต่อ 647729 E-mail: kiattawee.c@ku.th

Read more

KU Smart Scale

ผศ.ดร.จุมพล วรสายัณห์ และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5093 E-mail: jumpol.v@ku.ac.th

Read more

น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียม สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ และคณะ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-1520-630 E-mail: vittaya.p@ku.ac.th

Read more

ไฮโดรเจลไมโครสเฟียร์ที่บรรจุสารสกัดขมิ้นชัน ที่มีฤทธิ์ต้านเชื่อแบคทีเรียเพื่อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสัตว์

นางสาวศิริพร ปราณี และคณะ
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-6928-4284 E-mail: siriporn.p@ku.ac.th

Read more

ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในสัตว์เลี้ยง ที่คงฤทธิ์สารสำคัญจากเครื่องในจระเข้

รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล และคณะ
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-351901-3 ต่อ 1601 E-mail: fvetpnt@ku.ac.th

Read more

ระบบสอดส่องคุณภาพพื้นผิวจราจร

ผศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์
ภาควิชาวิศวกกรรมศาสตร์ คณะวิิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-885-9300 E-mail: sarocha.b@ku.ac.th

Read more

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Serum Booster) จากสารสกัดเหง้าสับปะรด

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8600-3 E-mail: aappln@ku.ac.th

Read more

FENTO หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา

รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1522 E-mail: fengntk@ku.ac.th

Read more

B-Share Smart Box

ดร.อุบล ทองปัญญา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0-3435-5258 ต่อ 215 E-mail: ubon.t@ku.ac.th

Read more