ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสุนัข

รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
และคณะนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

น้ำมันปาล์มดิบเกรดเอจากโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก

รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนัก

โดย ผศ.ดร.ทองใส จำนงการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาเขตศรีราชา

Read more

การเก็บรักษามะขามเปียกเพื่อการส่งออก

โดย รศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู่
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Read more

พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ

โดย รศ.พาสินี สุนากร และ ดร.ศิรเดช สุริต
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพภายในแบบพกพาราคาต่ำด้วยเทคนิคNIR

โดย ผศ.ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานเดินในน้ำ

โดย รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศกรรมศาสตร์

Read more

Area monator เครื่องเฝ้าระวังรังสีเฉพาะพื้นที่

โดย ดร.มานิตย์ จิตรภักดี
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

Read more

Word Factory App เกมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย รศ.ดร.กิติมา อันทรัมพรรย์
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์

Read more

เครื่องผลิตแผ่นฟองเต้าหู้ระบบต่อเนื่อง

โดย ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more