ไมโครแคปซูลของสารสกัด กลุ่มแอนโทไซยานิน จากข้าวไรซ์เบอรี่

ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 085-192-6635 E-mail: nopbhasinthu.p@ku.th

Read more

KU Talai

ผศ. ดร.ผกาเกษ วัตุยา และคณะ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-565-5555 ต่อ 647209 E-mail: pakaket.w@ku.ac.th

Read more

เจลลดอาการเสียวฟัน

ผศ.ดร.ครองขวัญ อัครชนียากร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2562-5555 ต่อ 2115-2117 อีเมล fscikwa@ku.ac.th

Read more

เจลลดอาการเสียวฟัน

ผศ. ดร.ครองขวัญ อัครชนียากร และคณะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 E-mail: fscikwa@ku.ac.th

Read more

KU EVWIN

ผศ. ดร.ผกาเกษ วัตุยา และคณะ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-565-5555 ต่อ 647209 E-mail: pakaket.w@ku.ac.th

Read more

KU Bike แอปพลิเคชัน ยืม-คืน จักรยาน มก.

ผศ. ดร.ผกาเกษ วัตุยา และคณะ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-565-5555 ต่อ 647209 E-mail: pakaket.w@ku.ac.th

Read more

Care Support Application แอปพลิเคชันส่งเสริมการใช้ชีวิตแก่ผู้พ้นโทษ

ผศ. ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-664-8861 E-mail: premrudee.b@ku.ac.th

Read more

บ้านต้นแบบผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า

รศ. ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ
คณะสถาปัตยรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 094-562-9551 E-mail: nuawan.t@ku.th

Read more

สูตรน้ำยางเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รศ. ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 091-7809-569 fsciwssm@ku.ac.th

Read more

กรรมวิธีการย้อมสีหนังวัวฟอกฝาดด้วยสีครามธรรมชาติ

ผศ. ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-725-033 E-mail: fseldt@ku.ac.th, laksanawadee.saik@ku.th

Read more