แผนที่/ที่อยู่ หน่วยงาน

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทร 0-2561-1986 โทรสาร 0-2579-7546

kurdi_buildingOnly


ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ที่ตั้ง 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8740 โทรภายในมหาวิทยาลัย 1932-5 Fax: 0-2942-8748  E-mail: rdicl@ku.ac.th

map_cl