บุคลากรฝ่ายมาตรฐานการวิจัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการวิจัย

ผศ.ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร

E-mail: fsciwcp@ku.ac.th

นางรัตนาภรณ์ ไชยแสน
นักวิจัย ชำนาญการ
E-mail: rdirpe@ku.ac.th

น.ส. กัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail: rdikvw@ku.ac.th

น.ส. ณัฐชฎาพร มหาศรานนท์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
E-mail: rdinpm@ku.ac.th

น.ส. ชุติมา ดอนปัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติการ
E-mail : rdicmd@ku.ac.th