บุคลากรฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง

นางรัตนาภรณ์ ไชยแสน
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
โทร. 02-579-5557 ภายใน 611088
E-mail: ruttanaporn.e@ku.th

 

น.ส.กัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
โทร. 02-579-5557 ภายใน 611088
E-mail: kanyavee.woo@ku.th

น.ส.ณัฐชฎาพร มหาศรานนท์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
โทร. 02-561-1610 ภายใน 611088
E-mail: natchadaporn.m@ku.th

น.ส.ชุติมา ดอนปัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติการ
โทร. 02-561-4892 ภายใน 611088
E-mail : chutima.don@ku.th

นายอภิวัฒน์ เหลื่อมสมบูรณ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
โทร. 02-561-1610 ภายใน 611088
E-mail: aphiwat.lu@ku.th

นายพูลศักดิ์ ตรีวัย
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail: punsak.t@ku.th

นายจิรายุ แย้มพรายดี
ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติการ
E-mail: chirayu.y@ku.th

นางสาวศรุดา ภู่สันติสัมพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 02-561-4892 ภายใน 611088
E-mail: saruda.p@ku.th

นางสาวศิรินภา เพ็งแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 02-5614-892
ภายใน 611088

นางวันเพ็ญ บูชา
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประจำศูนย์สัตว์ทดลอง

นายปัญญา กลัดเฉย
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประจำศูนย์สัตว์ทดลอง