บุคลากรฝ่ายมาตรฐานการวิจัย

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง

นางรัตนาภรณ์ ไชยแสน
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ

E-mail: ruttanaporn.e@ku.th

น.ส. กัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail: rdikvw@ku.ac.th

นางสาวณัฐชฎาพร มหาศรานนท์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
natchadaporn.m@ku.th

น.ส. ชุติมา ดอนปัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติการ
E-mail : chutima.don@ku.th

นายอภิวัฒน์ เหลื่อมสมบูรณ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ aphiwat.lu@ku.th

นางสาวนุศรา จันทรัตน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nussara.jun@ku.th

นางสาวศรุดา ภู่สันติสัมพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป