แบบฟอร์ม : งานบริหารและธุรการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ใน – นอก สถานที่ตั้ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระดับบุคคล
เพื่อใช้รายงานหัวหน้างาน รายสัปดาห์ของบุคลากรสายสนับสนุน

ประกาศ/หลักเกณฑ์

การกำหนดขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 

แบบประเมิน

 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน มก. กลุ่มบริหารประเภทผู้บริหารที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า หัวหน้าภาควิชา
  หรือเทียบเท่า ประเภทผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนหรือเทียบเท่า และหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า  ปผ.พมก.-1
  Download : [  Doc ],  [  Pdf ]
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน มก. (สำหรับผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานหรือเทียบเท่า) ปผ.พมก.-2
  Download : [  Doc  ], [ Pdf ]
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน มก. กลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และประเภทนักวิจัย)
  กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ (ตำแหน่งตามที่ ก.บ.ม. กำหนด)  ปผ.พมก.-4
  Download : [ Doc ], [ Pdf ]

แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร

ข้อปฏิบัติในการใช้ระบบสแกนนิ้วมือ

แบบฟอร์มใบมอบหมายงานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการจัดทำแผนและ
ข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล  

 • Planning & Agreement Form ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  Download : [Doc] , [Pdf]

แบบประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  

 • แบบประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล (สมรรถนะหลัก) [Doc]
 • แบบประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล (สมรรถนะทางการบริหาร) [Doc]
 • แบบประเมินสมรรถนะหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Doc]
 • แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  [Doc]

แบบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ

แบบใบลา

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

แบบฟอร์มทั่วไป

แบบแจ้งซ่อม