ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) ซอฟต์แวร์ระบบและอุปกรณ์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) ซอฟต์แวร์ระบบและอุปกรณ์

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) พร้อมซอฟต์แวร์ระบบ และอุปกรณ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) พร้อมซอฟต์แวร์ระบบ และอุปกรณ์

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟพร้อมตัวตรวจวัดเอฟไอดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟพร้อมตัวตรวจวัดเอฟไอดี

Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน

Read more

TOR จ้างบริหารจัดการต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษฯ

ข้อกำหนดขอบเขตงาน ตารางวงเงินงบประมาณ ประกาศผลผู้ชนะ

Read more