วันคล้ายวันสถาปนา “สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครบรอบ 44 ปี

เนื่องในวันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในปีนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ครบรอบ 44 ปี >> โดยมีพิธีสักการะพระพิรุณและไหว้เจ้าที่ พิธีไหว้สามบูรพาจารย์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ พิธีสงฆ์

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.” ครบรอบ 54 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน “งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี” และชม ชิม ช้อปอาหารจากโปรตีนเกษตร วันที่ 30 กันยายน 2565 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

“โปรตีนเกษตร: งานวิจัยสู่จานพิเศษ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มก. และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโปรโมทผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรภายใต้ชื่องาน “โปรตีนเกษตร: งานวิจัยสู่จานพิเศษ” วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภา

Read more

“สัมมนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกิจกรรมมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดโครงการ “สัมมนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจำปี 2565” และ “กิจกรรมมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565” และกิจกรรมสันทนาการโดยวิทยากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอบคุณบุคลากร สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2565

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

รองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่าง สถาบันภาคี และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การ MOU ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ร่วมมือส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสู่มาตรฐานสากล

Read more

สวพ.มก. จัดสัมมนา “ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัยโครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปีงบฯ 2563 (Online Seminar) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัยโครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 13 กันยายน 2565 (Online Seminar) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการแข่งขันเพื่อการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

Read more

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณ อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ พร้อมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับและความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน วันที่ 1 กันยายน 2565  ณ ห้องปฏิบัติการการผลิตและควบคุมรายการด้วยระบบดิจิทัลด้านงานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ ห้องวิทยุออนไลน์ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

Read more

พิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 27 “From KU to You ความรู้จาก KU สู่ความยั่งยืนของสังคม” และขอเชิญชวนเที่ยว “งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 16”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 27 ประจำปี 2565 “From KU to You ความรู้จาก KU สู่ความยั่งยืนของสังคม” ณ อาคาร 13 พลศึกษา

Read more

สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี “งานวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์” ปีที่ 3

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ปีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารกำพล อดุลวิทย์ และลานกิจกรรมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 2/2565

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 2/2565 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์ นักวิจัยให้สามารถจัดเตรียมต้นฉบับ เพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติได้ วิทยากรโดย Dr.Andrew Warner, English Editor ซึ่งมีประสบการณ์ในการปรับปรุงแก้ไขผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวารสารมาตรฐานสากลมากกว่า 2,000 ผลงาน ระหว่างวันที่ 25-26

Read more