สวพ.มก. ติดตามประเมินผลและเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของนักวิจัย คณะวนศาสตร์ มก.

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามประเมินผลและเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ การปรับปรุงคุณสมบัติไม้ยางพาราโดยการอัดกาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์และการอัดแรง เพื่อทำวัสดุก่อสร้าง โดย ผศ. ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ โดย รศ. ดร.ทรงกรด

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดพิธีเปิด “สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าและเปิดตัวนวัตกรรมบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่มสำหรับระบบนาโนกริดโซลาร์เซลล์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดพิธีเปิด “สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า” และเปิดตัวนวัตกรรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่มสำหรับระบบนาโนกริดโซลาร์เซลล์” Innovation of Decentralized Group-Based Battery Energy Management (DBEM) for PV

Read more

สวพ.มก. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

4 กรกฎาคม 2562 เป็นอีกวันสำคัญของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผู้เป็น “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ของพสกนิกรชาวไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา พระองค์ทรงมีผลงานดีเด่นระดับโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

Read more

สวพ.มก. ระดมนักวิจัยประชุมพัฒนางานวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุก

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมพัฒนางานวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุก เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาดุก ระหว่างอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับภาคเอกชน วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

การติดตามประเมินผลเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะทำงานติดตามการประเมินผลเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัย วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้    การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับกระบวนการขัดและกดผิวระบบสั่นสะเทือนแบบอุลตร้าโซนิค สำหรับชิ้นงานโลหะในการเก็บผิวละเอียด โดย  ผศ.ดร.ชนะ  รักษ์ศิริ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบติดตามและวินิจฉัยปัญหาของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีแบบเรียลไทม์

Read more

ประชุมระดมสมองพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง ” Precision Forestry “

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมระดมสมองพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง ” Precision Forestry ” ระหว่างนักวิจัยในหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ภายใต้การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีการป่าไม้แม่นยำสูง หรือ Precision Forestry มาใช้ในการบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ ให้มีความเหมาะสมและแม่นยำตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การจัดการกล้าไม้ การปลูกการบำรุงรักษา การประเมินผลผลิตสวนป่า 

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “การจัดการความรู้ (KM)”  ในด้านพัสดุและด้านการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดการความรู้ (KM)”  ในด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และทราบถึงรายละเอียดของงานนั้นๆที่ได้รับการอบรม อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถามข้อสงสัยต่อผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ดร.ผลบุญ นันทมานพ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2562”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2562” วิทยากรโดย Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมหารือแนวทางการทำวิจัยของกลุ่มวิจัย ASEAN

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดประชุมหารือแนวทางการทำวิจัยของกลุ่มวิจัยอาเซียน เพื่อหารือแนวทางในการทำงานวิจัย เป็นการกำหนดโจทย์วิจัยและพัฒนาข้อเสนอการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Read more