ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. เข้าศึกษาดูงานสำนักงานวิทยทรัพยากรและคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หอสมุดกลาง) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีมาตรฐาน เช่น วารสารวิชาการนานาชาติ สิ่งพิมพ์หายาก สื่อดิจิทัล หนังสือเรียน และนิตยสาร ฯลฯ รวมทั้งยังมีสตูดิโอสำหรับการทำสื่อชนิดต่างๆ ไว้รองรับ เพื่อสนองความต้องการด้านการเรียน การสอน การวิจัย และความใฝ่รู้

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานนิทรรศการ เรื่อง “วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย”

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานนิทรรศการ เรื่อง “วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย” และรศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ กล่าวรายงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more

สวพ.มก. แบ่งปันวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาแก่ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริจาควัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาแก่ นายปริญญา อิ่มกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมวิทยา และคณะครู โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตและผลลัพธ์จากการทดลอง ผลงานวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเตรียมฟิล์มบางผลึกเหลวสำหรับการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ” ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง NASA กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม และคณะทำงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 21

Read more

สวพ.มก. ขอขอบคุณ ม.บูรพา เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของ … ม.บูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านงานแผน และด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับฯ พร้อมด้วย นางสิริวรรณ แสงอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Read more

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.และศูนย์มีเดีย ม.ศรีปทุม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ ณ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งใช้ในการถ่ายทำผลิตสื่อวิดีทัศน์ ส่งเสริมงานด้านวิชาการ ระบบงานบันทึกภาพและเสียง และระบบการถ่ายทอดสด และรับฟังการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานด้านโสตทัศนศึกษา จากนั้นภาคบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์มีเดีย (Media

Read more

สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ

Read more

พิธีลงนามฯ ด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกซ์ จำกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกซ์ จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565 ” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 506 ชั้น

Read more