KURDI ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิด “ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์และวิเคราะห์ทางเคมีกัญชา” คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ผศ.ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิด “ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์และวิเคราะห์ทางเคมีกัญชา” จากโครงการปรับปรุงพันธุ์การปลูกและการใช้ประโยชน์กัญชา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและสกัดสารกัญชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิจัยจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) วันที่ 19 มิถุนายน

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (Fundamental Fund) 18 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม สวพ.มก. ผลงานวิจัยที่นำเสนอ >>> FF(KU)19.66/ นวัตกรรมสีเขียวของเหล็กนาโนจากฐานพืชและวัสดุอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูดินปนเปื้อนสไตรีนแบบดั้งเดิม –

Read more

แสดงความยินดี ศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช รับรางวัล SLRI Award ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภท “ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล SLRI Award ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภท “ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงานการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนครั้งที่ 12th

Read more

ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. เยี่ยมชมการดำเนินงาน“การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยขั้นแนวหน้าทางด้านการเกษตรและอาหาร”

คณะผู้ประเมิน “โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานที่มีงบประมาณน้อยกว่า 100 ล้านบาท ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริม ววน.” นำส่ง นายเศรษฐภูมิ บัวทอง หัวหน้าโครงการ จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. >>>

Read more

KURDI จัดบรรยายพิเศษ”เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ”

          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ” ภายใต้โครงการการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม วิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์

Read more

KURDI ร่วมงานประชุมนานาชาติเรื่องโลกร้อนกับการปรับตัวของข้าว”International Conference/Workshop on Rice Climate Mitigation and Adaptation”

          รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงานประชุมนานาชาติเรื่องโลกร้อนกับการปรับตัวของข้าว “International Conference/Workshop on Rice Climate Mitigation and Adaptation” วันที่

Read more

KURDI จัดโครงการอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยวิทยากร Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.  

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา “คณะวิทยาศาสตร์ มก.” ครบรอบปีที่ 58

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครบรอบ 58 ปี และร่วมแสดงความยินดีนักวิจัยทุกท่านได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล คณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ปาฐกถาพิเศษ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม: ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

          สรุปประเด็นปาฐกถาพิเศษ การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม องค์ปาฐก: ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศษฐกิจหมุนเวียน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  

Read more

ปาฐกถาพิเศษ แผนพลังงานชาติ: ก้าวสำคัญของพลังงานไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนองค์ปาฐก: ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล

สรุปประเด็นปาฐกถาพิเศษ “การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 62 แผนพลังงานชาติ: ก้าวสำคัญของพลังงานไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน องค์ปาฐก: ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน ​           โลกมีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานตั้งแต่การใช้ฟืน ถ่าน ไม้ จนมาถึงการใช้ถ่านหิน

Read more