สวพ.มก.จัดฝึกอบรมฯ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องทับทิม ชั้น 2อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูงผ่านระบบ Multi – Mentoring System

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูงผ่านระบบ Multi – Mentoring System วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการจัดการงานวิจัย โดย

Read more

สวพ.มก. จัดฝึกอบรมฯ(กลุ่มโครงการวิจัยด้านจุลินทรีย์และเอนไซม์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านจุลินทรีย์และเอนไซม์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ร่วมมือร่วมวิจัย มก. – สวก.

“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ร่วมมือร่วมวิจัย มก. – สวก.” โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม เพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง (ระยะที่ 2, ที่2) วันที่ 1 เมษายน 2564  ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

สวพ.มก.จัดอบรมฯ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสัตว์ ประมง และสัตวแพทย์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสัตว์ ประมง และสัตวแพทย์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องทับทิม ชั้น

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ครั้งที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องสัมมนาเธียร์เตอร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้น 11 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 25 มีนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้    1) ป-3.1(ช)7.11.62/ การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอมีเทนบริสุทธิ์ที่ได้ปุ๋ยพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รศ.วิไล เจียมไชยศรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดย ดร.จงรัก

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย 17 มีนาคม 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีผลงานวิจัยดังนี้ 1) ป-3.1(ด)7.21.62/ การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์เร็วต้นพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วยระบบเกษตรแม่นยำ หัวหน้าโครงการวิจัย: อ.วรรณสิริ วรรณรัตน์ ภาควิชาพืชไร่นา

Read more