สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลฯ โครงการประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ของการผลิตผลงานวิจัยฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โครงการประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ของการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสำหรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 หัวหน้าโครงการ: อ.ดร.สุวพร ผาสุก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

Read more

ประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

ประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (Safety Lab and Safety Culture for Sustainability) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  

Read more

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองและภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  โดยมีผลงานวิจัยดังนี้ ภาคเช้า: นักวิจัยนำเสนอผลงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กำแพงแสน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากจิงจูฉ่ายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ: นางสาวภคพร

Read more

มก. อบฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตร ด้วยเครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อและเครื่องอบยูวี อีกมาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12-16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นี้

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้การเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องตระหนักอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นผลให้ทุกภาคส่วนของประเทศต้องหาแนวทางและออกแนวปฏิบัติ เพื่อให้ไม่ให้เกิดการกระจายหรือแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น การผลิตเครื่องมือที่จำเป็นต่อการลดโอกาสการติดเชื้อจากโรคระบาดในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก จึงเกิดมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านใบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12-16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นี้ โดยการใช้ “เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อและเครื่องอบยูวี”

Read more

“2 ตุลาคม 2563” สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 42

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลระบบวิจัย สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และแรงส่งเสริมในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เดินทางมาถึงปีที่ 42 แล้ว และยังคงเดินหน้าต่อไป เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 42 ในช่วงเช้าจัดพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณและไหว้เจ้าที่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อความเป็นสิริมงคล

Read more

สวพ.มก. ขอแสดงกตเวทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

  ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน “นนทรีสีทอง” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ร่วมกันแสดงกตเวทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ จากนั้นรองประธานชมรม มก.อาวุโส กล่าวต้อนรับน้องใหม่ และผู้แทนผู้เกษียณกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นมีการแสดงของนิสิต มก.

Read more

โครงการอบรม “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ปี 2563”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ปี 2563” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์ นักวิจัยให้สามารถจัดเตรียมต้นฉบับ เพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติได้ โดยได้ร่วมกับ Dr. Andrew Warner,

Read more

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ณ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ การออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับค้างฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการสำรวจมลภาวะทางอากาศ และอีกผลงานคือ การทดสอบ วิเคราะห์โมเดลปีกและระบบฉีดพ่น เพื่อนำไปออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนสำหรับฉีดพ่นยาในการเกษตรอัจฉริยะ

Read more

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือยกระดับวารสารวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือยกระดับวารสารวิชาการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ภายในงานมี บรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดย หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์

Read more

100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย” ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการ ด้านการเกษตรสมัยใหม่ อบรมเกษตรมูลค่าสูงสู่ความยั่งยืน ประกวด/แข่งขัน สู่การพัฒนาอาชีพ จำหน่ายสินค้าจากนวัตกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2563 ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย

Read more