มก. มอบกล้าพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว แก่เกษตรกรและโรงงานน้ำตาล 100,000 ต้น

รศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นประธานเปิดงาน “พิธีมอบกล้าพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว” เป็นจำนวน 100,000 ต้น ให้แก่เกษตรกรและโรงงานน้ำตาลไปขยายพันธุ์ ภายใต้โครงการจัดทำแปลงพันธุ์หลักอ้อยปลอดโรคใบขาว (ต่อเนื่อง) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

Read more

พิธีมอบทุนวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพรจากบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทบีเจฟู้ตกรุ๊ป จำกัด ให้แก่ มก.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมพิธีมอบทุนวิจัย โดยบริษัท อาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลาย

Read more

สวพ.มก. จัดเสวนา หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำวิจัยในกัญชาที่นักวิจัย มก. ต้องรู้”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนา หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำวิจัยในกัญชาที่นักวิจัย มก. ต้องรู้” โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ ความสำคัญของสายพันธ์ุกัญชาในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดย รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักการปฏิบัติสำหรับการปลูกและการสกัดสารจากกัญชา (ทางการแพทย์) โดย

Read more

สวพ.มก. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม วิทยากรโดย นายชโนดม ชูมก งานบริหารและธุรการ และนายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อให้พนักงานเงินรายได้และพนักงานจ้างเหมา (TOR) ได้เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานในอนาคต เมื่อวันที่ 26

Read more

ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรม “สัปดาห์พลังนิสิต พลังจิตอาสา” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรม “สัปดาห์พลังนิสิต พลังจิตอาสา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ประดิษฐ์สมุดทำมือให้น้องๆชายแดน ผู้ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา ประดิษฐ์หมอนหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง อ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด ทำความสะอาดพื้นที่ภายใน มก. งานจัดระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ

Read more

สวพ.มก.ยินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจในเรื่องของการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ออกแบบระบบฐานข้อมูลทุนวิจัยต่อไป วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก. สืบสานประเพณี “สงกรานต์ อีสาน ม่วนซื่น” ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยปีนี้มีชื่องานว่า “สงกรานต์ อีสาน ม่วนซื่น” ภายในงานมีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสที่เคารพ และการแสดง ประกวดร้องเพลง ฯลฯ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทย และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร  วันที่ 9 เมษายน 2562 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

มก. ร่วมงาน Thailand Research Expo 2019

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network (RUN), เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และนิทรรศการสรรค์สร้างงานวิจัย เพื่อคนไทยได้ใช้ประโยชน์ อาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครบ 64 พรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 64 พรรษา  ณ ห้อง ประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม KM WordPress V.5 สำหรับ KURDI User

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรม KM WordPress V.5 สำหรับ KURDI User เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการใช้ wordpress ซึ่งเป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานในปัจจุบัน ผู้ถ่ายทอดความรู้คือ น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากร

Read more