สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ

Read more

KURDI ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก College of Education, Mindanao State University – Iligan Institute of Technology, Philippines

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณาจารย์จาก College of Education, Mindanao State University – Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์ในวารสาร Kasetsart Journal (Social

Read more

KURDI ยินดีต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ “Asean Development Bank (ADB)” เข้าศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก “Asean Development Bank (ADB)” เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงานวิจัย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการ ณ ฝ่ายเครื่องมือฯ สวพ.มก. และสถาบันพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

Read more

KURDI แสดงความยินดี “คณะวนศาสตร์” ครบรอบวันสถาปนา 87 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และตัวแทนบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะวนศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ 87 ปี วันที่ 1พฤษภาคม 2566 ณ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผล ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย “การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่”

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย และตอบข้อซักถาม รวมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตและผลลัพธ์จากงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดยหัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

KURDI จัดอบรมฯ การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2566 วันที่ 19 เมษายน 2566 ในกลุ่มโครงการวิจัยด้านเคมี วัสดุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 10 โครงการ ณ ห้องทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลฯ การดำเนินงานวิจัย “การพัฒนาเครื่องดื่มฟังก์ชั่นทางเลือกใหม่จากผลไม้ท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีการหมัก” ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย “โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) กำแพงแสน ในครั้งนี้ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครื่องดื่มฟังก์ชั่นทางเลือกใหม่จากผลไม้ท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีการหมัก

Read more

KURDI จัดสัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร สวพ.มก. และแนะนำทีมผู้บริหาร สวพ.มก. วันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน – เพทาย อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี ผู้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี วันที่

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี คณะสังคมศาสตร์ มก. >>> ก้าวสู่ปีที่ 50

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 49 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>> ก้าวสู่ปีที่ 50 วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ลานด้านหลังอาคาร

Read more