การแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็นฝ่าย ตามที่แสดงไว้ในแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

สำนักงานเลขานุการ (Office of the Secretariat)

สำนักงานเลขานุการ (Office of the Secretariat)มีหน้าที่ให้บริการงานส่วนกลางของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในด้านงานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย (Research Competence Development Division)

มีภาระกิจด้านการประสานและส่งเสริมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย จัดการฝึกอบรม ให้บริการปรึกษาวิจัยเพื่อผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้คำปรึกษาและแนวทางการเสนอแหล่งทุนที่เหมาะสม ประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านการวิจัย ประสานการจัดทำบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอก ประสานให้ข้อมูลการบริหารผลประโยชน์จากงานวิจัย งานทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงการพัฒนาโครงการวิจัย บริหารจัดการระบบทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral) ประสานการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณด้านการวิจัย และจัดงานเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและประกาศเกียรติคุณด้านการวิจัย

ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล (Research Management and Evaluation Division)

มีภารกิจด้านการจัดทำข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี จากทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยประสานงานและบริหารจัดการ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ และทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และส่วนงาน ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ประมวลงานวิจัยและประเมินผลกระทบ

ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย

มีหน้าที่ ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนางานวิจัยให้ดำเนินการตามหลักวิชาการ จรรยาบรรณ จริยธรรมการวิจัย และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่ควบคุม

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Equipment and Research Division)

มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการงานวิจัย และบริการวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย (Research Information Division)

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูลทางการวิจัยของ มก.  และการให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย (Research Dissemination Division)

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่สาธารณะ โดยผลิตสื่อในหลายรูปแบบ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัย