การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2561

 

ด้วยถึงกำหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี พ.ศ. 2561 (รวมทั้งโครงการวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งต้องเสนอโครงการวิจัยปีต่อปี) ดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัย ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ ดังนี้ 

  โครงการวิจัย 3 สาขา (ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเดี่ยว)

จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม Template Proposal (ด้วย MS word version 2007 ขึ้นไปเท่านั้น) และลงทะเบียนข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน “ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR]” (https://research.rdi.ku.ac.th/kur/) เท่านั้น และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ นำส่ง สวพ.มก. ดังนี้

1. แบบนำส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบ สวพ-ว-1 จัดพิมพ์จากระบบ KUR จำนวน 1 ชุด

2. แบบข้อเสนอชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยย่อย และโครงการวิจัยเดี่ยว (ต้องจัดทำโดย Template proposal เท่านั้น) จำนวน 10 ชุด

***Template Proposal (จัดพิมพ์ด้วย Microsoft version 2007 เท่านั้น)***


2. กำหนดเวลาการลงทะเบียน และส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้

2.1 การลงทะเบียนผ่านเว็บ (Online submission) 

**การลงทะเบียนผ่านเว็บ (Online submission)  ดำเนินการได้ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เท่านั้น ***

2.2 ขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Hard copy)  ไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้ สวพ.มก. จะไม่รับพิจารณา (ในกรณีวิทยาเขตขอให้จัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ก่อนวันครบกำหนด เนื่องจากเอกสารเดินทางล่าช้าอาจจะทำให้หมดเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย) เอกสาร hard copy ที่ส่งตรงถึง สวพ.มก. ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการยื่นเสนอขอรับทุนฯ

อนึ่ง สำหรับนักวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ ปี 2560 (ปีที่แล้ว) ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นงบประมาณโครงการวิจัยที่ปรากฎบนระบบ KUR อยู่ในกรณีเข้าข่ายการได้รับพิจารณาเท่านั้น และหากโครงการวิจัยใดที่มีระยะเวลาการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปี 2561 ขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยต่อเนื่องด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชดา คะดาษ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ผ่านทาง email: rdirdk@ku.ac.th หรือโทร. 1457, 1796, 025795547

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง