สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก. เปิดรับข้อเสนอโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read more

กระทรวงอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567

Read more

ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ สวพ.มก. เรื่อง แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่น ที่รัฐบาลจัดสรรให้ และทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) Infographic: แนวทางปฏิบัติของการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Infographic: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตอบรับทุนและวิธีการโอนเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย Infographic: ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more