เครื่องผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล เพื่อให้ได้ขนาดเม็ดที่มีความกลมสม่ำเสมอและผลิตได้ปริมาณมากในเวลาอันสั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ และเป็นปัจจัยสนับสนุนในการขยายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สอบถามได้ที่ อ.ดร. นราธิป สุจินดา โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-2559-2999

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A