ประกาศผลคัดเลือกโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้แผนงานโครงการผลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลคัดเลือกโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้แผนงานโครงการผลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

Are you ready ? เตรียมพบกับนิทรรศการ “วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Are you ready ?  “เตรียมพบกับนิทรรศการวัคซีนครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ท่านจะได้สัมผัสความหลากหลายของวัคซีนในสัตว์รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆมากมาย” ศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนำเสนอนิทรรศการนวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ “วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย” โดยในงานประกอบไปด้วยวัคซีนที่ใช้กับสัตว์เศรษฐกิจมากมาย อาทิ วัคซีนในสุกร สัตว์ปีก โค กระบือ และสัตว์น้ำ รวมถึงพบปะกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและชีวภัณฑ์ในสัตว์ ที่พร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับทุกท่าน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนิทรรศการได้ที่

Read more

สวพ.มก. เปิดรับสมัคร ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ เพื่อขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

Read more

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด เพื่อให้ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย สนับสนุนผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ พัฒนาความรู้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในฐานข้อมูล SCOPUS

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในฐานข้อมูล SCOPUS

Read more

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม “การประชุมสร้างความร่วมมือในด้านอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) และด้านเนื้อจากห้องแล็บ (Cultured meat)” 5 เมษายน 2565

ด้วยความร่วมมือของคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือในด้านอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) และด้านเนื้อจากห้องแล็บ (Cultured meat) ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1

Read more