อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกในปี 2022

Read more

ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดจัด งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยมีกำหนดจัดงานใน วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-13.30 น.

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตร และอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก” ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา ของประเทศไทย (Reinventing University) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)

Read more

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ RICE GENOME ในฐานข้อมูล SCOPUS

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ RICE & BEAN GENOME ในฐานข้อมูล SCOPUS

Read more

*** ปิดรับสมัคร *** สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2563

*** ขณะนี้ ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว *** มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง     ปริมาณผลงาน (Pi)

Read more