บริษัทแคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบตู้ความดันบวก ผลงานวิจัยโดย รศ. ดร. วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ มก. แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

หลังจาก มก. ได้ลงนามอนุญาตให้ บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย ) จำกัด ใช้สิทธิในการผลิตผลงานวิจัยตู้ความดันบวก ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิงพาณิชย์ เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2564 เพื่อรองรับการผลิตได้จำนวนมาก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง “กรอบการวิจัยและนวัตกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2565 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ผ่านระบบออนไลน์)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและ นวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564 ผ่านระบบออนไลน์

Read more

ส่งใบสมัครโครงการ reinventing university ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศให้บุคลากร ปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (work from home) ระหว่างวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2564 นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากร สามารถส่งใบสมัครโครงการ reinventing university ที่ประชุมเฉพาะกิจโดยความเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ จึงอนุโลมให้ผู้สมัคร สามารถส่งใบสมัครที่มีการลงนามเฉพาะผู้สมัคร มายังสถาบันวิทยาการขั้นสูงฯ อีเมล์

Read more

วช. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

วช. ได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการการใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ สำหรับนักวิจัย โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบนี้จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยที่ดำเนินโครงการวิจัยในช่วงปี 2560-2565 ร่วมตอบแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 ได้ที่ https://survey.nrct.go.th/

Read more

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้-16 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 18.00 น. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน เศรษฐกิจการเกษตร ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การสมัครขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔            การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพ และผลสำเร็จของการวิจัยที่สำคัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดผลกระทบ และเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย จึงได้จัดให้มีการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมชี้แจงฯ “โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่าน โปรแกรม Cisco Webex Meeting ตามลิงก์ shorturl.at/GCGOI

Read more

มก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยสามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครและฟอร์มใบสมัครตามเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ-รายละเอียดการรับสมัคร

Read more

ขยายเวลาการส่ง รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง *** ทางคณะทำงานจึงขอขยายเวลาการปิดรับสมัครจากเดิมคือวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็น 15 กรกฎาคม

Read more