แบบฟอร์ม : งานนโยบายและแผน

แบบฟอร์ม : งานแผน

แผน/ผลการดำเนินงาน

  • แบบคำร้อง ขอเปิดระบบการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [Download]
  • ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน  (งนผ3) [Download]

 แบบฟอร์มปรับแผนงบประมาณเงินรายได้

  • กผง.3 (สำหรับงบบุคลากร สิ่งก่อสร้าง และการใช้ทุนสะสม) [Download]
  • กผง.4 (เฉพาะงบดำเนินงาน และครุภัณฑ์) [Download]