แบบฟอร์ม : งานนโยบายและแผน

แบบฟอร์ม : งานแผน

 แบบฟอร์มแผน/ผลการดำเนินงาน

  • แบบคำร้อง ขอเปิดระบบการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [Download]
  • ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน (งนผ.3) [Download]

 แบบฟอร์มปรับแผนงบประมาณเงินรายได้

  • กผง.3 (สำหรับงบบุคลากร ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และการใช้ทุนสะสม) [Download]
  • กผง.4 (ปรับงบประมาณระหว่างหมวด) [Download]