คู่มือการประกันคุณภาพ

 QA_CoverManualBook_54 คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
สำหรับสำนัก สถาบัน ปี 2554 : Download