การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยถึงกำหนดเวลาการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ (ทั้งชุดโครงการวิจัยต่อเนื่องและชุดโครงการวิจัยใหม่) ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (ชุดโครงการวิจัย) ตามแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในปีนี้ วช. และ สวทน. ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม (สวนช.) และในฐานะเจ้าภาพกำกับดูแลแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการเสนอขอรับทุนวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี แบ่งออกเป็น 4 เป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายที่ 1: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ 2: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 3: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
เป้าหมายที่ 4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

การยื่นเสนอขอรับทุนวิจัยในแต่ละเป้าหมาย แบ่งออกเป็น ดังนี้

  • เป้าหมายที่ 1 และ 2 : แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

1)  จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) รายละเอียด ดังนี้
       1.1 แผนงานบูรณาการ (ชุดโครงการวิจัย) จัดทำตามแบบฟอร์ม “ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)”
       1.2 โครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ) จัดทำตามแบบฟอร์ม “แบบสรุปข้อเสนอโครงการ”
       1.3  เมื่อจัดทำแบบเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ ตามที่ระบุในข้อ 1.1 และ 1.2 เรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนข้อเสนอเชิงหลักการผ่าน “ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR]” และจัดพิมพ์แบบนำส่งข้อเสนอเชิงหลักการจากระบบฯ จำนวน 1 แผ่น (ซึ่งจะแจ้งเปิดระบบฯ ให้ทราบในภายหลัง)
       1.4 จัดพิมพ์ “ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)” ข้อ 1.1 และ 1.2 (เย็บต่อกัน) จำนวน 10 ชุด
นำส่งเอกสารข้อ 1.3 และ 1.4 ไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561

2) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะพิจารณากลั่นกรอง concept proposal ในเบื้องต้น และนำส่ง วช. พิจารณา หลังจากนั้น วช. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ (ประมาณเดือนตุลาคม 2561) หากแผนงานบูรณาการใดที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจะต้องจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการเต็มรูปแบบ (Full proposal)

  • เป้าหมายที่ 3 และ 4 : ยังไม่เปิดให้เสนอขอรับทุนวิจัยในช่วงเวลานี้ หากนักวิจัยประสงค์จะเสนอขอแผนงานบูรณาการ (ชุดโครงการวิจัย) ของทั้ง 2 เป้าหมายนี้ ขอให้หารือร่วมกันเพื่อเตรียมการวางแผนกรอบวิจัยล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดให้ส่งข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full proposal) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะแจ้งแบบฟอร์มและขั้นตอนการดำเนินการให้ทราบในภายหลัง (ประมาณเดือนตุลาคม 2561)  (เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำ concept proposal ในขั้นตอนแรก)

           การจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของเป้าหมายที่ 1 และ 2 จะเปิดรับ Hard copy ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 (เวลา 18.00 น.) เท่านั้น 

แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการ

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก.
(คุณรัชดา คะดาษ)
โทร. 1457, 1796, 1943 ต่อ 12 หรือ 025795547