มาตรฐานการวิจัย

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีหน้าที่ ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนางานวิจัยให้ดำเนินการตามหลักวิชาการ จรรยาบรรณ จริยธรรมการวิจัย และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่ควบคุม โดยดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

LINE OpenChat

เพื่อรับข่าวสารมาตรฐานการวิจัย

แบบประเมิน

ความพึงพอใจการให้บริการ

การอบรม

มาตรฐานการวิจัย

 

Q: จำเป็นต้องขอการรับรองมาตรฐานการวิจัยหรือไม่

A: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยในทุกศาสตร์ งานวิจัยที่เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ งานวิจัยและการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ตามกฎหมายไทยและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จึงให้การสนับสนุนการทำงานวิจัยของบุคลากร มก. และนิสิต โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำและประสานการขอรับรอง (โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรอง) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่งานวิจัย อีกทั้งยังคงประโยชน์ในการเสนอขอกำหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. และการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

 

ติดต่อ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
E-mail: rsd@ku.th