มาตรฐานการวิจัย

มาตรฐานการวิจัย

โดย ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีหน้าที่ ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนางานวิจัยให้ดำเนินการตามหลักวิชาการ จรรยาบรรณ จริยธรรมการวิจัย และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่ควบคุม

แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

 

 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โทรศัพท์ 0-2561-4892

 

 

การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2561-1610

 

 

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

โทรศัพท์ 0-2561-1610

 

 

มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

โทรศัพท์ 0-2579-5557

 

 

การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และการคุ้มครองพันธุ์พืช

โทรศัพท์ 0-2579-5557

ตารางการอบรมมาตรฐานการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ติดต่อฝ่ายมาตรฐานการวิจัย
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: rsd@ku.th