มาตรฐานการวิจัย

มาตรฐานการวิจัย
โดย ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีหน้าที่ ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนางานวิจัยให้ดำเนินการตามหลักวิชาการ จรรยาบรรณ จริยธรรมการวิจัย และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่ควบคุม

แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โทรศัพท์ 0-2561-4892

FAQ

 

 

การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2561-1610

 

 

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

โทรศัพท์ 0-2561-1610

 

 

มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

โทรศัพท์ 0-2579-5557

 

 

การคุ้มครองพันธุ์พืช

โทรศัพท์ 0-2579-5557

LINE OpenChat เพื่อรับข่าวสารมาตรฐานการวิจัย (Click)

 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สวพ.มก.

โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายมาตรฐานการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

FAQ

Q: จำเป็นต้องขอการรับรองมาตรฐานการวิจัยหรือไม่

A: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยในทุกศาสตร์ งานวิจัยที่เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ งานวิจัยและการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ตามกฎหมายไทยและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จึงให้การสนับสนุนการทำงานวิจัยของบุคลากร มก. และนิสิต โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำและประสานการขอรับรอง (โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรอง) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่งานวิจัย อีกทั้งยังคงประโยชน์ในการเสนอขอกำหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. และการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

 

ติดต่อฝ่ายมาตรฐานการวิจัย
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: rsd@ku.th