แบบฟอร์ม : งานพัสดุ

แบบฟอร์มขอให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง

 •  แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง) [pdf] / [word]
 • แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง) [pdf] / [word]
 •  แบบขอให้จัดซื้อ วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป (วิธีประกวดราคา (e-bidding)) [pdf] / [word]
 •  แบบขอให้จัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป (วิธีประกวดราคา (e-bidding)) [pdf] / [word]
 •  แบบขอให้จัดซื้อ  วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท เป็นต้นไป (วิธีคัดเลือก) [pdf] / [word]
 •  แบบขอให้จัดจ้าง  วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท เป็นต้นไป (วิธีคัดเลือก) [pdf] / [word]
 • แบบขอให้จัดซื้อ วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท เป็นต้นไป (วิธีเฉพาะเจาะจง) [pdf] / [word]
 •  แบบขอให้จัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท เป็นต้นไป (วิธีเฉพาะเจาะจง) [pdf] / [word]
 •  บันทึกข้อความ : ขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่นำเข้าหรือผลิตจากต่างประเทศ [pdf] / [word]
 •  บันทึกข้อความ : รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน-ฝึกอบรม-ประชุม (ว119) [pdf] / [word]
 •  บันทึกข้อความ : รายงานขอความเห็นชอบและอนุมัติเบิกเงินกรณีเร่งด่วนข้อ79 (2) [pdf] / [word]
 •  ใบเสนอราคา [pdf] / [word]
 •  แบบฟอร์มส่งมอบงานจ้างเหมาบริการ [pdf] / [word]
 •  แบบฟอร์มขอรายละเอียดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง [pdf] / [word]
 •  คู่มือรายละเอียด-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (ราคาอ้างอิง) [pdf]

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี

 • รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี [pdf] / [word]
 • บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี [pdf] / [word]

แบบฟอร์ม ครุภัณฑ์

 • แบบยืมครุภัณฑ์ [pdf] / [word]
 • ใบเบิกวัสดุ [pdf] / [word]
 • ใบเบิกเครื่องดื่ม [pdf] / [word]
 • ขออนุมัตินำวัสดุ/ครุภัณฑ์ ออกนอกอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ [pdf] / [word]
 • แบบขอเคลื่อนย้าย/ส่งคืนครุภัณฑ์ [pdf] / [word]

แบบฟอร์มการใช้บริการรถส่วนกลาง