ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

E-mail: fagiwpm@ku.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
E-mail: fengeka@ku.ac.th

รศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
E-mail: ffornrm@ku.ac.th

รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง
E-mail: fvetvib@ku.ac.th

ผศ.ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
E-mail: warapan.a@ku.th

ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
E-mail: charay.l@ku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: fengppwo@ku.ac.th

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
E-mail: rdiawk@ku.ac.th

หัวหน้าฝ่าย

ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือ
และวิจัยทางวิทยาศาสตร์
E-mail: rdikyp@ku.ac.th

น.ส.รัชดา คะดาษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล
E-mail: rdirdk@ku.ac.th

น.ส.พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
E-mail: rdispm@ku.ac.th

น.ส.โสภิดา ชิดชื่นเชย
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย
E-mail: sopida.c@ku.th

นางรัตนาภรณ์ ไชยแสน
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการวิจัย
และศูนย์สัตว์ทดลอง
E-mail: ruttanaporn.e@ku.th

น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสุข
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
E-mail: rdisrk@ku.ac.th