ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452 เป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวที่ให้ผลผลิตสูง เมล็ดสีส้มเหลืองหัวแข็ง ต้านทานการหักล้ม ต้านทานโรคราน้ำค้าง โรคราสนิม เปลือกหุ้มฝักมิดชิด ลักษณะต้นและฝักดีกว่า ฝักเน่าน้อยกว่า จำนวนฝัก ต่อต้นสูงกว่า และมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดสูงกว่าถึง 82% จากน้ำหนักฝัก 100 กิโลกรัม สอบถามได้ที่ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-1558-5280-1

Read more

น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2

น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2 เป็นน้อยหน่าพันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง กับฝ้ายเขียวเกษตร 1 ซึ่งฝ้ายเขียวเกษตร 2 จะเป็นน้อยหน่าที่ปลูกง่าย ทนแล้ง ให้ผลผลิตเร็ว เนื้อร่วนไม่เหนียว ลูกใหญ่ เปลือกหนา สุกช้า เมล็ดน้อย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์เรืองศักดิ์ กมขุนทด สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-0237-9160, 08-1470-2382

Read more

การเฝ้าระวัง… โรคใบด่างมันสำปะหลัง

การเฝ้าระวัง… โรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus ซึ่งอาการของมันสำปะหลังที่เป็นโรค จะมีลักษณะใบด่าง เหลือง ใบเสียรูปทรง ลดรูป และยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกร็น ซึ่งสร้างความเสียหายต่อผลผลิต 80-100% โดยพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง คือแมลงหวี่ขาวยาสูบ พบได้ในมันสำปะหลัง มันฝรั่ง กะเพรา โหระพา พืชตระกูลพริกมะเขือ พืชตระกูลแนวทางป้องกัน ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์ จากต่างประเทศ ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค หมั่นสำรวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากพบเจออาการแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่อาจารย์ ดร. วันวิสา ศิริวรรรณ์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-1026

Read more

ผลพลอยได้จากสับปะรดมาเป็นอาหารโค

ผลพลอยได้จากสับปะรดมาเป็นอาหารโค สามารถนำมาใช้ประโยชน์ช่วยลดปัญหาของเสียจากโรงงาน เมื่อนำลูกสับปะรดเข้าสู่กระบวนการผลิตจะมีเศษเหลือจากการผลิตสับปะรดกระป๋อง คือ เปลือก แกน จุก และเศษเนื้อสับปะรดที่ได้จากการผลิตน้ำสับปะรด ส่วนต่างๆ เหล่านี้ยังมีน้ำตาลอยู่สูง และเราสามารถนำมาใช้เป็นอาหารโคเนื้อและโคนมได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.(034)351-892

Read more

ถั่วลิสงสายพันธุ์ KUP12BS031-2-4-2

ถั่วลิสงสายพันธุ์ KUP12BS031-2-4-2 ให้ผลผลิตฝักเฉลี่ย 487.11 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 175.00 กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 53.14 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 65.17 กรัม สอบถามได้ที่ นิพัทธ์ฌา พอบขุนทด สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 09-2638-3493

Read more

เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ

เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ รุ่น 4×2 สามารถย่างและอบอาหารได้หลากหลายชนิดในเครื่องเดียวกัน ด้วยระบบย่างแบบหมุนและย่างบนตะแกรง ไก่หมุน ปลาหมุน หมูย่างก็ใช้งานได้สะดวกสบาย อุปกรณ์สำหรับใช้อบอาหารผลิตจากถังน้ำมัน 200 ลิตร นำมาผ่าครึ่ง เสร็จแล้วก็ติดอุปกรณ์เข้าไป เมื่อเลื่อนฝาครอบลงมาก็จะช่วยให้อุณหภูมิสูงขึ้น ประหยัดพลังงาน ไร้ควันเวลาอบอาหาร ผลงานชิ้นนี้ มีขนาดกว้าง 98x115x196 เซนติเมตร น้ำหนัก 130 กิโลกรัม และกำลังไฟฟ้า 430 วัตต์ 220 V 50 HZ สอบถามได้ที่ อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และคุณธนัตถ์ ศรีสุขสันต์ โทร. 083-030-6609

Read more

สมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

สมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุงคุณภาพ” มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบเป็นสมุนไพรจากหญ้าแฝก ผ่านกระบวนการคัดเลือก พัฒนาและทดสอบจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน สาเหตุหลักที่หญ้าแฝกสามารถไล่ยุงได้ เพราะน้ำมันหอมระเหยจากรากของหญ้าแฝกมีฤทธิ์ในการไล่ยุงก้นปล่อง และยุงรำคาญได้ดี จึงนำน้ำมันของหญ้าแฝกมาผสมในโลชั่นกันยุง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการโดนยุงกัดจะสามารถช่วยลดการเป็นโรคมาลาเลียได้ สอบถามได้ที่ ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ และทีมผู้วิจัย ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-7131

Read more

เครื่องแช่ท่อนพันธุ์อ้อยแบบข้อตา

เครื่องแช่ท่อนพันธุ์อ้อยแบบข้อตา เป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันโรคใบขาวอ้อย ซึ่งยังไม่มีพันธุ์อ้อยที่สามารถต้านทานต่อโรคนี้ วิธีการแช่ท่อนพันธุ์อ้อยแบบข้อตาจะช่วยในเรื่องการปลอดเชื้อ การนำไปปลูก ซึ่งการทำวิธํีนี้จะช่วยลดต้นทุนในการทำถูกกว่าการผลิตกล้าปลอดโรคด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช และคณะผู้วิจัย ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-0113 ต่อ 1296

Read more

เครื่องคว้านเมล็ดเงาะ

เครื่องคว้านเมล็ดเงาะ มีประสิทธิภาพการทำงาน 10,800 ผล/ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าการใช้แรงงานคนคว้านถึง 10 เท่า สามารถคว้านเม็ดเงาะโดยไม่มีเยื่อหุ้มเมล็ด (Seed coat) ติดอยู่ที่เนื้อเงาะ เหมาะสำหรับการการบรรจุเงาะกระป๋อง สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3482

Read more

เกลือสมุนไพร ลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ

เกลือสมุนไพร ลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพ ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ต้องจำกัดปริมาณโซเดียม ลดการบริโภคโซเดียม 25% รสชาติความเค็มเหมือนเกลือปรุงอาหาร มีกลิ่นสมุนไพร สอบถามได้ที่คุณชุษณา เมฆโหรา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629

Read more