ผลิตภัณฑ์ต้นแบบลิ้นคลาริเน็ตอ้อไทย

ผศ.ดร.บัวผัน พวงศิลป์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8109

Read more

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบลิ้นคลาริเน็ตอ้อไทย

รศ.ดร.บัวผัน พวงศิลป์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8109 ต่อ 1918

Read more

KU80 นิลกาฬ ข้าวสีสายพันธุ์ใหม่

ผศ.ดร.วีรชัย  มัธยัสถ์ถาวรรศ.ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัยภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 086-042-5250

Read more

เครื่องตรวจวัดธาตุอาหารในดินด้วย แสง NIR

รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 085-917-1017

Read more

สารเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืช SK Plus

อาจารย์สกล ฉายศรี สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.09-8368-2958

Read more

สารเคลือบใบ และผลดินขาวเคโอลิน

ศาสตราจารย์ ดร. คณพล จุฑามณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5444

Read more

ชุดตรวจเชื้อมาลาเรีย

อ.สพ.ญ.ดร.ภวิกา ลิ้มอุดมพร
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-5555

Read more