เอกสารการฝึกอบรม

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
– ส่วนที่ 1 / – ส่วนที่ 2 /- ส่วนที่ 3  /- ส่วนที่ 4 / – ส่วนที่ 5
ข้อมูลจาก : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)