เอกสารประกอบเพื่อการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2560

ประกาศหลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเสนอขอทุน

 • ข้อแนะนําในการรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download]
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 [Download]
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดการจ่ายค่าอำนวยการโครงการวิจัยจากงบโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดิน) [Download]
 • ขั้นตอนการกรอกข้อเสนอการวิจัยเข้าสู่ “ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR)” [Download]
 • ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย [Download]
 • ปฏิทินการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [Download]
 • หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย [Download]

เอกสารทั่วไป

 • ปฏิทินการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[Download]
 • แนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [Download]
 • แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ ว-6) [Download]
 • รายงานสรุปงบประมาณจาแนกตามแผนบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [Download]
 • แบบสรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [Download]
  • คำชี้แจงแบบสรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [Download]
 • แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(แบบ บช-3) [Download]
  • คำชี้แจง แบบ บช-3 [Download]

โครงการวิจัย (Research Project)

 • แบบเสนอโครงการวิจัย และคำชี้แจง (research project) [Download]
 • แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย (นท-1ด) [Download]

แผนงานวิจัย (research program)

 • แบบเสนอแผนงานวิจัย และคำชี้แจง (research program) [Download]
 • แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย (นท-1ช) [Download]
 • แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (ต-1 ช/ด) [Download]
 • แบบข้อกำหนด (terms of reference – TOR) การจัดจ้างทำการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [Download]

แบบเสนอโครงการ/งาน

 • แบบเสนอโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา [Download]
 • แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการ/งาน ในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย [Download]

ภาคผนวก

 • ผนวก 1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 [Download]
 • ผนวก 2 ยุทธศาสตร์ประเทศ [Download]
 • ผนวก 3 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล [Download]
 • ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย [Download]
 • ผนวก 5 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) [Download]
 • ผนวก 6 ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย [Download]
 • ผนวก 7 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย [Download]
 • ผนวก 8 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี) [Download]
 • ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ [Download]
 • ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ [Download]
 • ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [Download]
  • แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download]
  • ใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download]
 • ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน [Download]
 • ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [Download]
 • ผนวก 14 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม [Download]
 • ผนวก 15 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [Download]
 • ผนวก 16 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี [Download]
 • ผนวก 17 ตัวอย่างรายงานผลสถานภาพ [Download]