วัตถุประสงค์ กลยุทธ์

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการหรือแผนการดำเนิน

วัตถุประสงค์ที่ 1 สนับสนุนการผลิตงานวิจัย ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยและความต้องการของประเทศ ตลอดจนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ

กลยุทธ์ 1.1 สนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศ
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติในสาขาวิชาต่างๆ ภายใต้ 3 สาขาการวิจัยหลัก (สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์) เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศ
 2. สนับสนุนโครงการวิจัยสหวิทยาการ/บูรณาการที่สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน แก้ปัญหาความยากจนของประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
 3. สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนหรือวิกฤตของประเทศ
 4. สนับสนุนงานวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเป็นฐานในการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาและสร้าง องค์ความรู้ ร่วมกันระหว่างชุมชนกับศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
กลยุทธ์ 1.2 สนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. สนับสนุนงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ในพันธกิจต่างๆ
 2. สนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัยและทรัพยากรในการดำเนินงานวิจัยในลักษณะ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อสร้างทีมวิจัยและความเป็นเลิศทางการวิจัยเฉพาะเรื่อง/ด้าน
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ 1.3 สนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย เพื่อขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
วัตถุประสงค์ที่ 2 จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัย)
 2. พัฒนาโครงการวิจัยสหวิทยาการ/บูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผลงานวิจัย
 3. พัฒนาระบบและกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ที่มีเกณฑ์มาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม
 4. พัฒนาระบบและกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยให้สามารถวัดผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ และนำเสนอสู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนากลไกในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนหรือวิกฤตของประเทศ
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. ให้มีคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาเร่งด่วนหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อเสนอแนะและผลักดันให้มีการทำวิจัยได้ทันการ
 2. จัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรองรับการทำวิจัยเร่งด่วนและวิกฤตของประเทศ
กลยุทธ์ 2.3 แสวงหาทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่ง ทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับทุนและเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัย คุณภาพระดับนานาชาติ
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 3. ประสานการพัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญ่ เพื่อการแข่งขันรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน ต่างๆ ภายในและภายนอกประเทศ
 4. จัดเวทีให้นักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัยสำคัญๆ และติดตามข้อมูลข่าวสารการสนับสนุน ทุนวิจัยจากแหล่งทุน ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทราบอย่างรวดเร็วและทันการ
กลยุทธ์ 2.4 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับการเรียนการสอน
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการสนับ สนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำวิทยานิพนธ์ ให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจ้างนิสิต ระดับปริญญาตรี โท เอก เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย
วัตถุประสงค์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัย รุ่นใหม่
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. ร่วมกับคณะ สถาบัน สำนัก ในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีนักวิจัยอาวุโสเป็นที่ปรึกษา
 2. จัดประชุมสัมมนา อบรม และกิจกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัย ขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศทางการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักบริหารโครงการวิจัย
 4. พัฒนาศักยภาพในการให้บริการปรึกษาวิจัยจากหน่วยที่ปรึกษาวิจัย และส่งเสริมให้นักวิจัยใช้บริการ
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 6. ส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. ประกาศเกียรติคุณ/ให้รางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และนวัตกรรม
 2. ให้เงินรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานา ชาติผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ผลงานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดผลกระทบชัดเจน
วัตถุประสงค์ที่ 4 พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
กลยุทธ์ 4.1 สร้างระบบข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้เชื่อถือได้
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. กำหนดกระบวนการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
 2. กำหนดหน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูล ผู้รักษาข้อมูล ผู้ทวนสอบข้อมูล และผู้รับรองข้อมูล
 3. จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย ให้มีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
 4. จัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT infrastructure) ที่มีความมั่นคง
กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาสารสนเทศงานวิจัยเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้สูงสุด
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการกระตุ้น การบริหารจัดการ และการประเมินโครงการวิจัย
 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นนำสารสนเทศไปใช้งานได้โดยตรง (B2B – เพื่อลดการซ้ำซ้อนการที่หน่วยงานอื่นๆ ติดต่อนักวิจัยโดยตรง)
 3. พัฒนาเว็บไซต์ให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ (B2C – เช่น ระบบสืบค้น ระบบข้อมูลส่วนบุคคล)
 4. จัดการสัมมนาหรือฝึกอบรมบุคลากรให้ใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการขององค์กร
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. สร้างระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินการภายในองค์กร
 2. อบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ที่ 5 เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. มีคณะทำงานกลั่นกรองและคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม
 2. สนับสนุนศูนย์/สถานีวิจัยเป็นแกนนำในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่
 3. จัดประชุม สัมมนาและฝึกอบรม เพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 4. เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ โดยการใช้ระบบสื่อสารสนเทศให้มากขึ้น
กลยุทธ์ 5.2 การผลิตสื่อ เพื่อการเผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ “วารสารข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” เผยแพร่สู่สังคมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด
 2. ผลิตวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับเทียบเท่าระดับนานาชาติ
 3. ผลิตรายการวิทยุ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุ มก. เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดผลงานวิจัยแก่ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาอาชีพ
 4. ผลิตรายการโทรทัศน์ “รายการเกษตรศาสตร์นำไทย” ให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ และความต้องการของสังคม และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง สะดวกและรวดเร็ว
 5. ประสานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วย งาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 6. นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัย พัฒนาสื่อร่วมกับผู้ใช้งานจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป
 7. จัดสร้างโฮมเพจสำหรับการเผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
 8. ติดตามประเมินผลความพึงพอใจในองค์ความรู้ที่ได้รับ จากสื่อต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขให้มีความเหมาะสม โดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
วัตถุประสงค์ที่ 6 ให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ การตรวจสอบ/วิเคราะห์/ผลิตต้นพืช และบุคลากร แก่งานวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ 6.1 บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. บริหารจัดการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและคุ้มทุน
 2. พัฒนาการให้บริการ โดยวางแผนในการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งอัตรากำลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ
 3. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยเพิ่มพูนความรู้ และสร้างจิตสำนึกการให้บริการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ที่ 7 ดำเนินการวิจัยเฉพาะทางและการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการ
กลยุทธ์ 7.1 สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. สนับสนุนบุคลากรทางการวิจัยให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ตามความรู้ ความสามารถ เพื่อสนองต่อภารกิจและศักยภาพของหน่วยงาน
 2. ดำเนินงานวิจัยเฉพาะทางตามภารกิจของหน่วยงาน และงานวิจัยพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนการให้บริการงานวิจัยและวิชาการ
 3. วางแผนการใช้ทรัพยากรทางการวิจัยร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่าง สูงสุด รวมถึงการสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ที่ 8 สนับสนุนการประสานและบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 8.1 พัฒนาระบบการบริหารและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบและวิธีการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การเงิน การพัสดุ ให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประหยัด สามารถติดตาม ตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบ PDCA และระบบสารสนเทศ
 2. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมและสร้างกลไกการรณรงค์ระบบประกันคุณภาพให้บุคลากรในสังกัดได้รับ ทราบ ทั่วกัน รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกแหล่งข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน
 4. ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดมีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และนำปัญหา อุปสรรค มาพัฒนาปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 5. มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยง และการจัดการองค์ความรู้มาใช้ในการบริหารงาน
กลยุทธ์ 8.2 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการให้บริการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ และรูปแบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
 2. กำหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากร รวมทั้งภาระหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน และเหมาะสม ตามใบบอกลักษณะงาน (JD) และใบมอบหมายงาน (JA)
 3. เสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการจัดบรรยายพิเศษ ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 4. พัฒนาระบบการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มวิทยฐานะและเลื่อนระดับ/ตำแหน่ง
 5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้
 6. ส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณของทางราชการ รวมทั้ง มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 7. สร้างขวัญ กำลังใจ และจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม 8. ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
 8. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 8.3 บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. บริหารจัดการการพัสดุให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 2. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 3. จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ และแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
 5. รณรงค์ให้บุคลากรประหยัดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
กลยุทธ์ 8.4 บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง ความถูกต้องตามระเบียบ ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้
มาตรการหรือแผนการดำเนินงาน

 1. บริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน โดยมีการเสนอของบประมาณและจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายและผลผลิตของการดำเนิน งาน รวมทั้งให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/มาตรการที่กำหนด และมีการจัดทำรายงานข้อมูล ทางการเงินเป็นรายไตรมาส ดำเนินการวิเคราะห์สรุปผลเพื่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
 2. การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้
  2.1 กำหนดนโยบายและแผนการจัดหารายได้ให้หน่วยงานได้ถือปฏิบัติ
  2.2 บริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ โดยการเสนอของบประมาณเงินรายได้ การอนุมัติตามเป้าหมายและผลผลิตของการดำเนินงาน รวมทั้งให้มีการเบิกจ่ายเงินตามแผน มีการจัดทำรายงาน และติดตามการใช้เงินตามเป้าหมายและแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. บริหารจัดการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนวิจัยทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 4. บริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 และหรือตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของแต่ละแหล่งทุน