Hub of Knowledge Hub | ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ริเริ่มต้นโครงการ Hub of Knowledge Hub ให้เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือนักวิจัย นิสิตนักศึกษา เพื่อบอกแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์ที่สุด ณ เวลานี้ หรือในอนาคตข้างหน้า: รศ.ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อยโอลีทริวทินี 7 ชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย | KURDI NEWS

ผีเสื้อหนอนม้วนใบเป็นกลุ่มผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก จัดอยู่ในวงศ์ทอร์ทริซิดี (family Tortricidae) มีชื่อเรียกทั่วไปว่าผีเสื้อหนอนม้วนใบหรือ leaf roller moth ผีเสื้อในวงศ์ย่อยโอลีทริวทินี (Olethreutinae) เป็นกลุ่มผีเสื้อที่ทางห้องปฏิบัติการทางอนุกรมวิธานแมลง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน

Read more

IPDI : Integrated Product Design Innovation นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ มก. | KURDI NEWS

Integrated Product Design Innovation: IPDI หลักสูตรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างนักออกแบบ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน นำเอาการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการค้นคว้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 นำประเทศไปสู่ Value Besed Economy นำเสนอโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรช กระแสอินทร์ หัวหน้าหลักสูตรวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ

Read more

เกาะกูด : ความหลากหลายทางชีวภาพ | KURDI NEWS

นอกจากการท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว พื้นที่ป่าก็มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งที่น่าสนใจสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาศึกษาวิจัยจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในพื้นที่เกาะกูด จ.ตราด เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ #เกาะกูด #เที่ยวไทย

Read more

ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม : สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด | KURDI NEWS

ปัจจุบันพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ลดน้อยลง สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ จังหวัดตราด ร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ฟื้นฟูป่า ทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรใกล้เคียงรู้จักหวงแหนพื้นที่ป่าและร่วมมือกันปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ป่า ไม่ทำการเกษตรบุกรุกพื้นที่ป่า นายอนุชา ทะรา: หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ประจำปี 2565 | KURDI NEWS

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่อาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ประจำปี 2565” ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 – รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต รางวัลระดับ Gold – ผศ.ดร.ยุรนันท์

Read more

KU research star: งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 | KURDI NEWS

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่อาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) ” ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร สาขาเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ

Read more

From KU to You ความรู้จาก KU สู่ความยั่งยืนของสังคม – วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 27 | KURDI NEWS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมผลงานวิจัยเด่นของแต่ละคณะ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 27 ประจำปี 2565 “From KU to You ความรู้จาก KU สู่ความยั่งยืนของสังคม” ณ อาคาร 13

Read more

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี | KURDI NEWS

ห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2677-2558) จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI สัมภาษณ์โดย: ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง นักวิจัย ชำนาญการ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การทำสวนยางพาราวนเกษตร: สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด | KURDI NEWS

การทำสวนยางพาราวนเกษตร การปลูกแบบผสมผสาน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร – เพิ่มความหลากหลายของพืช – ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน – รักษาความชุ่มชื่นให้กับพื้นดิน – ได้ผลผลิตยางพารามากขึ้น เกษตรกรมีเงินออมได้จากการปลูกต้นไม้เสริมในสวนยางพารา ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์: หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more