KURDI DATA API “Application Program Interface” จุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ KURDI

KURDI DATA API “Application Program Interface” เป็นจุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ KURDI พัฒนาขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI) สัมภาษณ์โดย – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Read more

การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้: ศาสตราจารย์สุริยะ สะวานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัยได้รางวัลที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (ระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ โดย ศาสตราจารย์สุริยะ สะวานนท์, อาจารย์ภูมพงศ์ บุญแสน, นางสาวอัญชลี คงประดิษฐ์ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องมือการประเมินความหลากหลายพันธุกรรมและวางแผนจับคู่ผสมพันธุ์ของกวางผา โดย รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัยได้รางวัลที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (ระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เครื่องมือการประเมินความหลากหลายพันธุกรรมและวางแผนจับคู่ผสมพันธุ์ของกวางผา เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สารออกฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระมูลค่าสูงจากธรรมชาติ โดย นางสาวประภัสสร รักถาวร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงานวิจัยได้รางวัลที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (ระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สารออกฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระมูลค่าสูงจากธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ” โดย นางสาวประภัสสร รักถาวร นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ นางสาวลลิตา คชารัตน์ นางสาวสุริสา สากยโรจน์

Read more

ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ โดย รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัยได้รางวัลที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (ระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และคณะทำงาน จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ตู้ตรวจความดันบวก โดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัยได้รางวัลที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (ระดับ Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  “ตู้ตรวจความดันบวกเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ” โดย รองศาสตราจารย์วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การจัดการพื้นที่เขตกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า EP.1 โดย ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการวิจัย การจัดการถิ่นที่อาศัยสัตว์ป่ากินพืชขนาดใหญ่ในประเทศไทย: การพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ป่า ในพื้นที่กันชนมรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนงบประมาณการวิจัยโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) United Nations Development Programme – UNDP งานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชน ณ พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนงบประมาณการวิจัยโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Read more

KU Casing ไส้บรรจุชนิดคอลลาเจน โดย ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU Casing ไส้บรรจุชนิดคอลลาเจน เป็นไส้บรรจุชนิดคอลลาเจนไว้สำหรับบรรจุไส้กรอกมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย ผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail : chitsiri.t@ku.ac.th หรือ fagicrt@ku.ac.th Tel.025625020 ต่อ 5152

Read more

การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโน เพื่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดย นางสาวประภัสสร รักถาวร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโน เพื่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์แบบเทคโนโลยีสีเขียวที่สามารถใช้ในการยับยั้งเชื้อนาโนได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญมีความปลอดภัย เนื่องจากใช้พืชสมุนไพรของไทยเป็นตัวช่วยในการสังเคราะห์ ผลงานวิจัยโดย นางสาวประภัสสร รักถาวร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-9428600-3 ต่อ 407 E-mail: aappsr@ku.ac.th

Read more

ยางรองรีดนม เพื่ออุตสาหกรรมโคนมไทย โดย ผศ.นสพ.ดร.สโรช แก้วมณี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยางรองรีดนม เพื่ออุตสาหกรรมโคนมไทย ผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.สโรช แก้วมณี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

Read more