แบบฟอร์มทั่วไป สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มก.

การใช้ประโยชน์

แบบฟอร์มแผนบูรณาการ

แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย (Fundamental Fund)

แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและส่วนงาน

แบบฟอร์มสำหรับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก.
  • [Download] ตารางเวลา (Time table) ของแผนการดำเนินงานเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ

  • [Download] แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้า / (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ (รอบ … เดือน) ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. (ส่วนที่ 2)

  • [Download] แบบรายงานผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2551 – 2557

  • [Download]  แบบการติดตามผลรายงานความก้าวหน้าของโครงการ สำหรับนักวิจัยที่ปรึกษา (Mentor)


การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย (สำหรับแผนบูรณาการ และโครงการภายใต้แผนฯ ที่ได้รับทุนวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป

แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย (สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2560)
  • [สวพ-ว-4(ช)] แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย (Program)
  • [สวพ-ว-4(ด)] แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย (Project)
  • [สวพ-ว-4(ด)] ส่วนที่ 2
  • [สวพ-ว-5(ช)] รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย (Program)
  • [สวพ-ว-5(ด)] รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย (Project)
  • [สวพ-ว-5(ด)]  ส่วนที่ 2