บุคลากรฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

หัวหน้าฝ่ายสารเทศงานวิจัย

น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
โทร. 0-2561-4640 สายใน 1459, 1805
E-mail : rdisrk@ku.ac.th

นายนันทิศักดิ์ ประทีปสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-4640 สายใน 1459, 1805
E-mail : rdinsp@ku.ac.th

น.ส.ปิยนาถ เทียนเล็ก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-4640 สายใน 1459, 1805
E-mail : rdipyn@ku.ac.th

น.ส.ศุภคลังศ์ อุปปิง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-4640 สายใน 1459, 1805
E-mail : rdislu@ku.ac.th