กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ระเบียบ/หลักเกณฑ์

 • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สวพ.มก. ประจำปี พ.ศ. 2564 [Download]
  • แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ [PDF] / [Word]
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและวิจัยดีเด่น สวพ.มก. ประจำปี พ.ศ. 2564 [Download]
  • แบบกรอกประวัติการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น [PDF] / [Word]
 • ระเบียบว่าด้วยกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2566) [Download]
 • หลักเกณฑ์กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566)  [Download]

ทุนสนับสนุนด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยของบุคลากร

 • ทุนสนับสนุนการทำวิจัย [PDF] / [Word]
 • ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยหรือโครงการวิจัยสถาบัน [PDF] / [Word]
 • รางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจัยคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  [PDF] / [Word]

ทุนสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร

 • ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศ [PDF] / [Word]
 • ทุนสนับสนุนในการประชุม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ฝึกอบรม  [PDF] / [Word]
 • บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [PDF] / [Word]

ทุนสนับสนุนด้านสวัสดิการบุคลากร

 • ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร/ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรประเภทเรียนดี [PDF] / [Word]
 • เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของส่วนงาน ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) หรือ เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว [PDF] / [Word]
 • เงินช่วยเหลือบุคลากรของส่วนงานกรณีเกิดผลกระทบรุนแรงจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย [PDF] / [Word]