สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์จิระเดช แจ่มสว่าง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์จิระเดช แจ่มสว่าง สังกัดคณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ไพศาล คงคาฉุยฉาย ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร์, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561  

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น (พิธีมอบรางวัล)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ในผลงาน “โรคไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิล: จากองค์ความรู้พื้นฐานสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุมป้องกันโรคอย่างยั่งยืน” รางวัลจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย โดยพิธีมอบรางวัลทะกุจิและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ

Read more

สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ ได้รับรางวัลทะกุจิ (นักวิจัยดีเด่น)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ในผลงาน “โรคไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิล: จากองค์ความรู้พื้นฐานสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการควบคุมป้องกันโรคอย่างยั่งยืน” รางวัลจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

Read more

สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ ได้รับเกียรติบัตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ” ปี 2564 ด้านการศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำ ประเภทบุคคล  จาก สำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดี ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง รับรางวัล “World Scientist and University Rankings 2021”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ได้รับรางวัล “World Scientist and University Rankings 2021”  โดย AD Scientific Index Best Scientist of

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ “World’s Top 2% Scientists”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แสดงความยินดีกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ผลการจัดอันดับจากการศึกษาเรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY

Read more