บุคลากรฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล

น.ส.รัชดา คะดาษ
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2579-5547 ต่อ 12ภายใน 61-1457, 61-1796 และ 611943
E-mail : rdirdk@ku.ac.th

น.ส.อรญา ศรีอนันต์
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
โทร. 0-2579-5547 ต่อ 14
ภายใน 611457, 611796 และ 611943
E-mail : rdibsy@ku.ac.th

น.ส.นัยนา เขียวเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
โทร. 0-2579-5547 ต่อ 15
ภายใน 611457, 611796 และ 611943
E-mail : rdinyn@ku.ac.th