บุคลากรฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล

น.ส.รัชดา คะดาษ
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ

โทร. 0-2579-5547 สายใน 61-1457, 61-1796 และ 61-1943
E-mail : rdirdk@ku.ac.th

น.ส.อรญา ศรีอนันต์
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
โทร. 0-2579-5547 สายใน 61-1457,
61-1796 และ 61-1943
E-mail : rdibsy@ku.ac.th

น.ส.นัยนา เขียวเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5547 สายใน 61-1457,
61-1796 และ 61-1943
E-mail : rdinyn@ku.ac.th

น.ส.กาญจนา แสงสุวรรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5547 สายใน 61-1457,
61-1796 และ 61-1943
E-mail: rdikcn@ku.ac.th

น.ส.อารีญาณ์ สมเสมียน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5547 สายใน 61-1457,
61-1796 และ 61-1943
E-mail: areeya.som@ku.th