E-Book หนังสือรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

E-Book หนังสือรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

Read more

ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Visual note)

ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Virsual note)

Read more

คู่มือองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

คู่มือองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมควร โพธารินทร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more

คู่มือองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์ การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร)

คู่มือองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์ การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) โดย นางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ และคณะผู้วิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการทากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกาารจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี

Read more