งานแผนและการประกันคุณภาพ

งานแผน

  • แผนตามนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ของผู้อำนวยการ
  • ยุทธศาสตร์บริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  
  • ผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ของผู้อำนวยการ
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานประกันคุณภาพ


การจัดการความรู้ (KM)


การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย