การประกันคุณภาพและแผน

งานประกันคุณภาพ

ประกาศ/คำสั่ง

  • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ สวพ.มก. ที่ 107/2559 ลงวันที่ 14 พ.ย.59
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ตนเองของ สวพ.มก. ที่ 113/2559 ลงวันที่ 28 พ.ย.59

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

  • ประจำปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

  • ประจำปีการศึกษา 2558 (วันพฤหัสบดี ที่ 3 พ.ย.59)

งานแผน

  • แผนตามนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ของผู้อำนวยการ
  • ยุทธศาสตร์บริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  
  • ผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ของผู้อำนวยการ
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563