Responsive image

บุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
Dr. Krittaya Petchpoung
Tel. 502
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=450022เลขานุการฝ่ายฯ
ดร.ธนภูมิ มณีบุญ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
Mr.Thanapoom Maneeboon
Tel. 408
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=520102
ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
น.ส.ปิยนันท์ ถนอมชาติ นักวิจัยชำนาญการ
Miss PiyananThanomchat
Tel. 101
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=520085


น.ส. ยุพดี เผ่าพันธ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ
Miss Yupadee Paopun
Tel. 110
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=460021
นางพัชรี อำรุง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Mrs. Patcharee Umroong
Tel. 109
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=510221
น.ส.นุสบา ครบุรี นักวิจัยปฏิบัติการ
Miss Nustsaba Kronburee
Tel.102
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=660038
นางสาวญาณิศา เดชภักดี นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
Miss Yanisa Detpakdee
Tel. 103
นางสาวตุ๊กตา สามสาลี พนักงานทำความสะอาด

Tel. 104
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
น.ส.จันทร์วิภา รัตนอานันต์ นักวิจัยชำนาญการ
Miss Jantaravipa Rattanaanan
Tel. 303
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=430052
ห้องปฏิบัติการสารพิษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ตรวจสอบ
และพัฒนาวิชาการ
ดร.ธนภูมิ มณีบุญ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
Mr.Thanapoom Maneeboon
Tel. 408
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=520102


น.ส.ชนัญญา ช่วยศรีนวล นักวิจัยปฏิบัติการ
Miss Chananya Chuaysrinule
Tel. 405
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=640080

น.ส.ชลิดา ชลไมตรี นักวิจัยปฏิบัติการ
Miss Chalida Cholmaitri
Tel. 404ห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม
ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
Dr. Krittaya Petchpoung
Tel. 502
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=450022
นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
Mrs. Siriwan Soiklom
Tel. 503
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=460023
น.ส. วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
Miss Wipada Siri-anusornsak
Tel. 501
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=550057
นางราตรี วงษ์ดี พนักงานห้องปฏิบัติการ
Tel. 506

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
น.ส.จันทร์แรม รูปขำ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
Miss Chanram Roopkham
Tel. 605, 608
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=520271
ดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี นักวิจัยชำนาญการ
Dr.Wiratchanee Kansandee
Tel. 602
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=620135
กลุ่มงานสนับสนุนและประสานงาน
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนและประสานงาน
ดร.ธนภูมิ มณีบุญ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
Mr.Thanapoom Maneeboon
Tel. 408
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=520102

ว่าที่ร้อยตรี กิติ โพธิรัตน์
วิศวกรปฏิบัติการ
Tel. 203
น.ส.ฐาปนี ศิริสุรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Tel. 204
น.ส.มินทร์ฐิตา ธนานนท์ศิริธัช
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Tel. 206
นายปรัชญา ภู่ระหงษ์
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
Tel. 211
นายธีระพงษ์ จันทร์รุณ
พนักงานขับรถ

นางนิพภาวรรณ สีลางาม
พนักงานห้องปฏิบัติการ
น.ส.หอมหวล ภุมมา
พนักงานทั่วไป