บุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 

หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ดร.นงณพชร (ศิริวรรณ) คุณากร (บุรีคำ), นักวิจัยเชี่ยวชาญ
Dr. Nongnapat (Siriwan) Kunagorn (Burikam)
Tel. 208, 604

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

ดร.นุษรา สินบัวทอง, นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Dr. Nusara Sinbuathong
Tel. 501

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ

นายธนภูมิ มณีบุญ, นักวิจัยชำนาญการ
Mr.Thanapoom Maneeboon
Tel. 408

   
ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

น.ส. ยุพดี เผ่าพันธ์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
Miss Yupadee Paopun
Tel. 103, 106

น.ส.ปิยนันท์ ถนอมชาติ นักวิจัย
Miss PiyananThanomchat
Tel. 101

นางพัชรี อำรุง , นักวิทยาศาสตร์
Mrs. Patcharee Umrung
Tel. 102

นางเฉลา ฟักโพล้ง
พนักงานทั่วไป

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

น.ส.รมณีย์ เจริญทรัพย์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
Miss Rommanee Charoensub
Tel. 304

น.ส.จันทร์วิภา บุญอินทร์ นักวิจัยชำนาญการ
Miss Jantaravipa Boonintara
Tel. 303

 

ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและสารพิษ

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการสารพิษและอณูชีววิทยา

นายธนภูมิ มณีบุญ, นักวิจัยชำนาญการ
Mr.Thanapoom Maneeboon
Tel. 408

น.ส.ธนัญญา ช่วยศรีนวล
เจ้าหน้าที่วิจัย

นายบุญสืบ ไกรสมจิตร
พนักงานห้องปฏิบัิติการ
   

 

ห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
Mrs. Siriwan Soiklom
Tel. 503

ดร.นุษรา สินบัวทอง, นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Dr. Nusara Sinbuathong
Tel. 501

ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง นักวิจัยชำนาญการ
Dr. Krittaya Petchpoung
Tel. 502

น.ส. วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ นักวิจัยชำนาญการ
Miss Wipada Siri-anusornsak
Tel. 505

 

นางกัลยา แก้วศิริ พนักงานทั่วไป

   
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

น.ส.จันทร์แรม รูปขำ นักวิจัยชำนาญการ
Miss Chanram Roopkham
Tel. 402

 

ดร.จิดาภา มุ่งการนา สุขบาง, นักวิจัย
Dr. Jidapa Moongkanna Sookbang
Tel. 602

 
   
กลุ่มงานสนับสนุนและประสานงาน
นายพงศ์วัฒน์ เกิดโชคชัย
วิศวกรชำนาญการพิเศษ ผู้จัดการงานอาคารและซ่อมบำรุง
Tel. 223
น.ส.สุดา ภู่ระหงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Tel. 204
นายสุชาติ ด้วงแค
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
Tel. 216
น.ส.พรสา พ่่วงลา
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
Tel. 206
น.ส.ฐาปนี ศิริสุรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 205

นายปภาณ เสฏฐรังสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 216

น.ส.บุญรัตน์ คงคาใส
พนักงานทั่วไป
นายธีระพงษ์ จันทร์รุณ
พนักงานขับรถ
นางนิพภาวรรณ สีลางาม
พนักงานห้องปฏิบัติการ

น.ส. มาเลียม จันทวัฒน์ พนักงานทั่วไป