Responsive image

ที่อยู่หน่วยงาน

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ 0-2942-8740 โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย 611932-5

Fax: 0-2942-8748

E-mail: rdicl@ku.ac.th

แผนที่

Google Map