ที่อยู่

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ 0-2942-8740

โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย 1932-5

Fax: 0-2942-8748

E-mail: rdicl@ku.ac.th

 

แผนที่