Responsive image

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ให้บริการ เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ โรงเรือนเพาะชำ เพื่อการปฏิบัติงานวิจัย ทั้งในด้านเคมี สิ่งแวดล้อม สารพิษ ชีววิทยาโมเลกุล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โดยได้แยกการบริการตามงานต่าง ๆ ของฝ่ายเครื่องมือฯ ดังนี้

เครื่องมือที่ให้บริการมี 5 กลุ่มคือ

1. กล้องจุลทรรศน์

2. โครมาโตกราฟ

3. สเปกโทรโฟโตเมทรี

4. เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

5. เครื่องมืออื่น ๆ