Responsive image

หลักสูตรฝึกงาน สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. การฝึกงานด้านกล้องจุลทรรศน์

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

3. หลักสูตรฝึกงานด้านสารพิษจากเชื้อรา

4. หลักสูตรฝึกงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

5. การวิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น