สำหรับ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หลักสูตรฝึกงาน

1. การฝึกงานด้านกล้องจุลทรรศน์

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

3. หลักสูตรฝึกงานห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา

4. การวิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

5. การผลิตพลังงานชีวภาพ