Responsive image

แนะนำเครื่องมือเด่น

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

Transmission electron microscope: TEM-Hitachi HT7700
Scanning electron microscope: SEM-Hitachi SU8020
การส่งตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วยกล้อง TEM
การส่งตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วยกล้อง SEM
1. ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม CLICK

2. ด้านชีวภาพ CLICK

การส่งตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด CLICK

ขั้นตอนการขอใช้บริการ (คลิกเพื่อดูภาพเต็ม)

Responsive image

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Responsive image

Responsive image

Responsive image

ติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook: Central Lab KU Kurdi


ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8740, 611932-35
Central Lab KU Kurdi