การบริการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. บริการวิเคราะห์ตรวจสอบทางเคมี สิ่งแวดล้อม สารพิษและอณูชีววิทยา โดยให้บริการวิเคราะห์ทางเคมี ชีวเคมี การตรวจสอบสารพิษ การตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคทางจุลชีววิทยา และการตรวจสอบสายพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา

2. บริการขยายพันธุ์พืช ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการนำความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในการวิเคราะห์และวิจัยมาถ่ายทอดในรูปแบบการฝึกอบรมและฝึกงานเฉพาะทาง รวมถึงการให้คำปรึกษาทางวิชาการ