Responsive image

ประวัติความเป็นมา

ปีพุทธศักราช 2515 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยได้รับเงินกู้จากธนาคารโลกและเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยส่วนหนึ่งนำมาพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้เพียงพอและทันสมัย ซึ่งจากการสำรวจความต้องการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ปรากฏว่าเครื่องมือหลายชนิดที่แต่ละหน่วยงานต้องการมีไว้ใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัยนั้น มีความซ้ำซ้อนกันและราคาแพง เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และเพื่อให้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการกลาง สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารที่ทำการอยู่ ณ ชั้น 1 ของอาคารภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในปี พ.ศ. 2521


และเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2532 โดยเป็นศูนย์กลางในการจัดหา รวบรวมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การวิจัยที่มีราคาแพง สำหรับให้บริการแก่ นักวิจัย อาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลภายนอก นับว่าเป็นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง ที่ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งแรกในประเทศ

ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 และเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการงานวิจัยและวิชาการแก่ นักวิจัย อาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลภายนอก รวมทั้งให้คำแนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง/งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการให้บริการ