กลุ่มงานสนับสนุนและประสานงาน ทำหน้าที่ด้านสารบรรณและทรัพยากรบุคคล การเงิน พัสดุและแผน อาคารสถานที่และซ่อมบำรุง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และให้บริการห้องประชุมขนาด 20, 40 และ 80 ที่นั่ง โรงเรือนอนุบาลพืช นอกจากนั้นยังดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย

ห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง ห้องประชุมขนาด 40 ที่นั่ง

 


ห้องประชุมขนาด 80 ที่นั่ง

 


โรงเรือนอนุบาลพืช