Responsive image

ฝากคำถามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/centrallabku.kurdi.3


1. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีงานบริการอะไรบ้าง และคิดค่าบริการเท่าไหร่

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีงานบริการดังต่อไปนี้

1. เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ โรงเรือนเพาะชำ โดยมีกลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น กล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านโครมาโตกราฟ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านสเปกโทรโฟโตเมทรี เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานอื่น ๆ

2. การบริการวิเคราะห์ตรวจสอบทางเคมี สิ่งแวดล้อม สารพิษและอณูชีววิทยา โดยให้บริการวิเคราะห์ทางเคมี ชีวเคมี การตรวจสอบสารพิษ การตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคทางจุลชีววิทยา และการตรวจสอบสายพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเทคนิคการวิเคราะห์และวิจัย มาถ่ายทอดในรูปแบบการฝึกอบรมและฝึกงานเฉพาะทาง รวมถึงการให้คำปรึกษาทางวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นิสิต นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การฝึกงาน การสอนในภาคปฏิบัติการ

ดูอัตราค่าบริการค่าวิเคราะห์และค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือและสถานที่ได้ที่นี่


2. ในการขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์ตรวจสอบ มีขั้นตอนอย่างไร

1. ผู้ขอใช้บริการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะขอใช้บริการ หรือตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบ และนัดหมายวัน/เวลาที่จะมาขอรับบริการ

ดูคู่มือการส่งตัวอย่างได้ที่นี่

2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ฝค. 1) หรือแบบขอใช้บริการวิเคราะห์/ตรวจสอบ/ผลิตต้นพืช (ฝค. 2) (กรณีเป็นนิสิต มก. ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ) แล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยยื่นด้วยตนเอง ส่งจดหมาย หรือส่งทาง E-mail ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

3. เมื่อนำส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์หรือใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เสร็จแล้ว นำแบบขอใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มาชำระค่าบริการที่งานการเงินห้องธุรการ ชั้น 2 โดยสามารถชำระค่าบริการด้วยเงินสด หรือโอนเงินที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ 069-2-51193-4 สาขา ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยแสดงหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบ

4. นำใบเสร็จที่ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อมูลภาพถ่าย หรือรอรับผลวิเคราะห์ภายหลังการส่งตัวอย่างไม่เกิน 14 วันทำการ


3. ในการขอใช้บริการกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน มีขั้นตอนอย่างไร

โปรดอ่านคู่มือในการส่งตัวอย่างเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนดังนี้

1. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ตัวอย่างทางด้านชีวภาพ

3. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ตัวอย่างทางด้านวัสดุศาสตร์

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

•  นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ โทร 02-942-8740, 611932-35 ต่อ 110 , Email: rdiydp@ku.ac.th

•  นางสาวนุสบา ครบุรี โทร 02-942-8740, 611932-35 ต่อ 102 , Email: rdinak@ku.ac.th

2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

•  นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ โทร 02-942-8740, 611932-35 ต่อ 101 , Email: rdipnt@ku.ac.th

•  นางพัชรี อำรุง โทร 02-942-8740, 611932-35 ต่อ 109 , Email: rdipru@ku.ac.th


4. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการอะไรบ้าง

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เทคนิคการวิเคราะห์สารตัวอย่างทางเคมีและชีวเคมี ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ครอบคลุมทางด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในการศึกษาทางด้านชีวภาพและทางด้านวัสดุศาสตร์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตต้นพืช การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและตรวจสอบสายพันธุ์ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีและชีวภาพ เป็นต้น

สามารถติดตามแผนการฝึกอบรมประจำปีและสมัครอบรมหัวข้อการอบรมที่สนใจได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/centrallabku.kurdi.3

เมื่อสมัครอบรมแล้ว ก่อนการฝึกอบรม 1-2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานเพื่อยืนยันการเข้าอบรมและแจ้งวิธีการชำระเงินต่อไป


5. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ใด และการติดต่อสอบถามมีช่องทางใดบ้าง

•  ที่ทำการของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

•  google map: https://goo.gl/maps/JzLJZN8mFr4Jcm4t7

•  โทรศัพท์ 0-2942-8740 โทรศัพท์ภายใน 611932-5 | FAX 0-2942-8748 | E-mail: rdicl@ku.ac.th

•  Facebook: https://www.facebook.com/centrallabku.kurdi.3