ถาม

  • ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่อะไร

ตอบ

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ โรงเรือนเพาะชำ เพื่อการปฏิบัติงานวิจัย ทั้งในด้านเคมี สิ่งแวดล้อม สารพิษ ชีววิทยาโมเลกุล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ฝ่ายเครื่องมือฯ ยังให้บริการวิเคราะห์ทางเคมี ชีวเคมี การเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การผลิตต้นพืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การตรวจสอบสารพิษ การตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคทางจุลชีววิทยา และการตรวจสอบสายพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา

นอกจากนั้นฝ่ายเครื่องมือฯ ยังให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นิสิต นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การฝึกงาน การสอนในภาคปฏิบัติการ และอื่น ๆ

 

ถาม

  • ค่าบริการวิเคราะห์และค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กรณีเป็นบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีส่วนลดหรือไม่

ตอบ ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ลด 10 % (ยกเว้นงานด้านพันธุวิศวกรรม)

 

ถาม

  • ในการส่งตัวออย่างดิน น้ำ และพืชเพื่อการวิเคราะห์ มีขั้นตอนอย่างไร

ตอบ

  • การสุ่มเก็บดิน น้ำ และพืชเพื่อการวิเคราะห์ มีหลักการดังนี้

ดิน การเก็บตัวอย่างดิน ควรเก็บก่อนการปลูก 2 เดือน หรือภายหลังการเก็บเกี่ยวก่อนเก็บตัวอย่างดินต้องกวาดเศษพืชใบไม้หรือสิ่งปกคลุมดินออกเสียก่อน สุ่มเก็บจากจุดต่างๆ ให้ทั่วแปลงประมาณ 15 จุด โดยขุดดินเป็นรูปลิ่มแล้วใช้เสียมหรือพลั่วแซะดินจากปากหลุมขนานลงไปตามหน้าดินที่ขุดลึกประมาณ 6 นิ้ว ตัดดินด้านข้าง 2 ข้างของพลั่วออกเหลือดินตรงกลางประมาณ 1 นิ้ว ทำเช่นนี้ประมาณ 15 จุด แล้วเอาเอาดินมารวมเป็นตัวอย่างเดียว นำมาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม แล้วแยกส่วนที่ไม่ต้องการ เช่น เศษไม้ หิน กรวด ทรายทิ้งไป นำดินมาบดให้ละเอียดแล้วร่อนด้วยตะแกรง นำส่วนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วสุ่มโดยวิธีแบ่ง 4 จนกว่าจะได้ตัวอย่างประมาณ 500 กรัม บรรจุใส่ในขวดแก้วที่ล้างสะอาดและแห้งหรือถุงพลาสติกชนิดถุงเย็น นำส่งห้องปฏิบัติการพร้อมรายละเอียด

น้ำ สุ่มเก็บตัวอย่างบริเวณกลางแหล่งน้ำ โดยใช้ภาชนะที่เป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติคชนิดที่ใส่น้ำดื่ม ขนาด 1-2 ลิตร ในการเก็บตัวอย่างน้ำ ก่อนการเก็บตัวอย่าง ควรล้างขวดที่จะเก็บตัวอย่างด้วยน้ำที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพ 1- 2 ครั้งเปิดฝาขวดแล้วจุ่มปากขวดลงไปใต้น้ำอย่างรวดเร็ว ให้ลึกใต้ผิวน้ำประมาณ 1 ฟุต หรือตามความเหมาะสมกับความลึกของน้ำ แล้วจึงหมุนปากขวดขึ้น โดยให้น้ำเต็มขวดก่อนที่ปากขวดจะอยู่เหนือผิวน้ำ ยกขวดขึ้นจากน้ำอย่างรวดเร็ว ปิดฝาขวดให้แน่น ผูกเชือกติดฉลากหมายเลข แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีพร้อมรายละเอียด ในกรณีที่ไม่สามารถนำส่งตัวอย่างได้ทันในวันนั้น ให้เก็บตัวอย่างไว้ในตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งไว้ เพื่อป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์

พืช ส่วนของพืชที่จะเก็บมาวิเคราะห์ อาจเป็น ใบ ราก ลำต้น เมล็ด หรือส่วนของพืชทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและชนิดของพืช การเลือกส่วนของพืชมาวิเคราะห์ควรเลือกส่วนที่ปริมาณธาตุอาหารในส่วนนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผลผลิต ถ้าเป็นตัวอย่างพืชสดเมื่อเก็บแล้วควรทำความสะอาดเบื้องต้นโดยการเช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำพอหมาด ถ้าไม่สามารถนำส่งห้องปฏิบัติการได้ทันทีให้บรรจุใส่ในถุงพลาสติกที่เจาะรู แล้วห่อด้วยกระดาษเก็บเข้าตู้เย็นในช่องแช่ผัก

 

ถาม

  • การส่งตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์จะต้องทำอย่างไร

ตอบ

ลูกค้านำตัวอย่างทดสอบพร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ขอใช้บริการ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะคิดค่าบริการ ลูกค้าชำระค่าบริการที่การเงินชั้น 2 จากนั้นรับผลการวิเคราะห์ไม่เกิน 14 วันทำการ (ไม่รวมเวลาการส่งทางไปรษณีย์)

 

ถาม

  • ตัวอย่างน้ำที่นำส่งสามารถส่งได้ทุกวันทำการหรือไม่

ตอบ

สามารถส่งได้ทุกวันในวันและเวลาราชการยกเว้นการวิเคราะห์ BOD จะรับบริการเฉพาะช่วงเช้าของ วัน พุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยที่นับไปอีก 5 วันไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์