Responsive image

บทความเดือนธันวาคม 2566

การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค QuEChERS โดย ดร.ธนภูมิ มณีบุญ

การเตรียมตัวอย่างใบพืชสำหรับการทำแห้งด้วยวิธี Freeze drying โดย นุสบา ครบุรี

การเลือกแหล่งแสงสำหรับเครื่องวัดสี โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

การวิเคราะห์หาลำดับดีเอ็นเอ (DNA Sequencing) โดย จันทร์แรม รูปขำ

การสั่นสะเทือนและสนามแม่เหล็กปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบันทึกภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการวิเคราะห์ธาตุในระดับไมโคร โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

การอนุบาลกล้าไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย จันทร์วิภา รัตนอานันต์

ซินไบโอติกบีดส์ (Synbiotic beads) โดย ดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี

เทคนิคการตัดตัวอย่างแบบ Thick section หรือ Semithin section สำหรับศึกษาด้วยกล้องจุทรรศน์แบบใช้แสง โดย พัชรี อำรุง

น้ำ: ความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม โดย วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์

สารพิษซิตรินิน (Citrinin) โดย ชนัญญา ช่วยศรีนวล

บทความเดือนมิถุนายน 2566

Glass knife maker สร้างมีดแก้วสำหรับตัดตัวอย่างแบบบางพิเศษด้วยเครื่อง Ultramicrotome โดย พัชรี อำรุง

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดสูญญากาศต่ำ (Low Vacuum Scanning Electron Microscope) โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

ไซยาไนด์: การนำไปใช้ ความเป็นพิษ และการต้านพิษ โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดการดูดกลืนคลื่นแสง โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

อันตรายจากก๊าซเฉื่อยในห้องปฏิบัติการที่ไม่ควรมองข้าม โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

บทความปี 2565

การตรวจสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรม (Detection of genetically modified plants) โดย จันทร์แรม รูปขำ

การให้อาหารพืชระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย จันทร์วิภา รัตนอานันต์

คงสภาพตัวอย่างทางชีวภาพอย่างไรให้ได้โครงสร้างที่สมบูรณ์สำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

เตรียมตัวอย่างทางชีวภาพอย่างไรให้แห้งและไม่เสียรูปร่าง โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านกับงานวิจัยด้านการเกษตร:พืช โดย พัชรี อำรุง

เทคนิคเอนแคปซูเลชันสำหรับโพรไบโอติก (Probiotic encapsulation techniques) โดย ดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี

ผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ โดย พิชญาภา คณานุรักษ์

พัฒนาการของระบบ TIB กับงานวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย จันทร์วิภา รัตนอานันต์

การตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราด้วยวิธี ELISA โดย ธนภูมิ มณีบุญ

การเตรียมตัวอย่างสาหร่ายขนาดเล็กบนแผ่นเยื่อกรองเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรข้าว โดย จันทร์วิภา รัตนอานันต์

การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR – Restriction fragment length Polymophism โดย จันทร์แรม รูปขำ

เชื้อราสร้างสารพิษในอาหาร โดย ชนัญญา ช่วยศรีนวล

เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope) และกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Compound light Microscope) สำหรับศึกษาโรคในพืช โดย พัชรี อำรุง

เทคนิคเอนแคปซูเลชัน (Encapsulation) โดย ดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

บทความปี 2564

การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร โดย ดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี

การดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Compound Light Microscope) หลังการใช้งาน โดย ดารารัตน์ ช้างจันทร์

การตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนในธัญพืชโดยวิธี Immunoaffinity column ร่วมกับ High Performance Liquid Chromatography โดย ชนัญญา ช่วยศรีนวล

การตรวจหาเชื้อปนเปื้อนในอาหารโดยใช้วิธีพีซีอาร์ โดย จันทร์แรม รูปขำ

การตัดตัวอย่างด้วยเครื่อง Sliding Microtome โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

การเตรียมตัวอย่างพืชอวบน้ำและพืชน้ำสำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

การประยุกต์ใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านสำหรับตัวอย่างแบคทีเรีย โดย พัชรี อำรุง

การวิเคราะห์สารพิษซิตรินิน (Citrinin) ในข้าวแดงด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography โดย ชนัญญา ช่วยศรีนวล

การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร : เทคนิคสกัดสารด้วยซอกห์เลต โดย ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

ปัญหาจากการมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากเกินไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดย ดร.นุษรา สินบัวทอง

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง 2543: การนำมาปรับใช้กับห้องปฏิบัติการ โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

สารพิษออคราทอกซิน เอ (Ochratoxin A) โดย ชนัญญา ช่วยศรีนวล

หลักการทำตัวอย่างให้แห้งด้วยเทคนิค Freeze-drying โดย ดลฤดี โตเย็น

การศึกษาอนุภาคน้ำยางด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน โดย ปิยนันท์ ถนอมชาติ

กระบวนการบำบัดน้ำทิ้งด้วยวิธีการตกตะกอนหนัก (Coagulation) โดย ดร.นุษรา สินบัวทอง

การตรวจสอบการสร้างสารพิษออคราทอกซิน เอ ของเชื้อรา ด้วยเทคนิค Thin layer chromatography โดย ชนัญญา ช่วยศรีนวล

การเตรียมตัวอย่างพืชสำหรับศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อลดการใช้สารเคมี โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

การเตรียมแผ่นฟิล์มบางสำหรับรองรับตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน โดย ปิยนันท์ ถนอมชาติ

การเตรียมสไลด์ถาวรด้วยเรซิน โดย พัชรี อำรุง

การประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอบาร์โค๊ดในการระบุชนิดของเชื้อรา โดย จันทร์แรม รูปขำ

การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืชก่อนนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย จันทร์วิภา รัตนอานันต์

การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร: การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดย ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

สารคู่ควบไซเลนต่อการกระจายตัวของสารตัวเติม และการศึกษาการกระจายตัวของสารตัวเติมในวัสดุเชิงประกอบ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดย ดลฤดี โตเย็น

สีย้อม Toluidine blue O สำหรับตัวอย่างพืชที่ตัดแบบ Thick section โดย ดารารัตน์ ช้างจันทร์

อาหารสุขภาพกับการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claims) โดย ดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี

บทความปี 2563

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อการศึกษาเรณูพืช โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

สีย้อม Uranyl acetate และ Lead citrate สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพที่ตัดแบบ Ultrathin section โดย ดารารัตน์ ช้างจันทร์

การเตรียมตัวอย่างทางวัสดุศาสตร์ สำหรับการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดย ดลฤดี โตเย็น

เทคนิคการเตรียมสารละลาย Osmium tetraoxide โดย พัชรี อำรุง

หลักการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร โดย ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

กระบวนการเกิดก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยการย่อยสลายในสภาวะไม่ใช้ออกซิเจน โดย ดร.นุษรา สินบัวทอง

โปรตีนไฮโดรไลเสต โดย ดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี

การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค๊ดเพื่อระบุและจำแนกสิ่งมีชีวิต โดย จันทร์แรม รูปขำ

กระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพโดยการย่อยสลายในสภาวะไม่ใช้ออกซิเจน โดย ดร.นุษรา สินบัวทอง

แนวทางในการเลือกพืชสมุนไพรไปใช้ศึกษาหรือใช้งานเพื่อให้ได้สารสำคัญ โดย ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

เทคนิคการเตรียมเนื้อไม้สำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

การแยกโปรโตพลาสต์จากใบพืช โดย จันทรวิภา รัตนอานันต์

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535 โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

การประยุกต์ใช้เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน Transmission Electron Microscope ในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อไวรัสในพืช โดย พัชรี อำรุง

จุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดย จันทร์แรม รูปขำ

พรีไบโอติกกับการส่งเสริมสุขภาพ โดย ดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี

บทความปี 2562

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวอย่างแบบอนุภาคเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน โดย ปิยนันท์ ถนอมชาติ

เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) และการวิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectrometer สำหรับผลึกในพืช โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างพืชเพื่อศึกษาโครงสร้างภายในเซลล์สําหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน โดย พัชรี อำรุง

การวิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) โดย ดลฤดี โตเย็น

เครื่องอัลตราไมโครโตม (Ultramicrotome) โดย ดารารัตน์ ช้างจันทร์

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่ากับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย จันทรวิภา รัตนอานันต์

ความหมายของพารามิเตอรที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม โดย วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์

การเลือกตัวตรวจวัด (detector) คอลัมน์ (stationary phase )และตัวพา (mobile phase) สำหรับการวิเคราะห์ด้วย HPLC โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

ความสำคัญในการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางเคมี โดย ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

สารยับยั้งมะเร็งจากเชื้อรา โดย จันทร์แรม รูปขำ

จุลินทรีย์สุขภาพโพรไบโอติก โดย ดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี

บทความปี 2556-2561

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

การเตรียมตัวอย่างชีวภาพด้วยวิธีทางเคมีสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดย ยุพดี เผ่าพันธ์

สารพิษเชื้อรา ใน “อาหารกุ้งและวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารกุ้ง” โดย ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

การวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราด้วยวิธีการทางเคมี โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

บีโอดี (BOD) กับคุณภาพน้ำและมาตรฐานน้ำทิ้ง โดย วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์