ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ IHSEP2019

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Science Education and Profession: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) in

Read more

ม.รามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนองานระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้ง 11 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ และบรรยายกลุ่มย่อย อาคารศรีศรัทธา (SIB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2019 ในธีม “360๐  Innovation X Sustainability – นวัตกรรม 360 องศา

Read more

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ Thailand Energy of Innovation and Technology Award 2019

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดให้มีการประกวด Thailand Energy of Innovation and Technology Awards :(TE-IT 2019) ขึ้น เพื่อประกวดผลงานในการนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมถึงนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่สู่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตลอดจนสถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ’ และเพื่อส่งเสริมให้กิดการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจักประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ดังแนบ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษษ ระดับบัณฑิตศึกาและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความมือด้านการวิจัย

Read more

งานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก ครั้งที่ 7

ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 / The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors (EEC)

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิจัยไทย ขึ้นหิ้งหรือขึ้นห้าง”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิจัยไทย ขึ้นหิ้งหรือขึ้นห้าง” โดยวิทยากรรับเชิญ ดร. ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.

Read more

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติขอเชิญส่งผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI และร่วมงานสัมมนา “AgTech AI Concert”

สนช. สร้างเครือข่าย AGTECH.AI เพื่อเชื่อมโยงบุคคลากร ผู้มีองค์ความรู้ในการพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกสำหรับภาคเกษตรไทย ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI) เริ่มมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในทุกวงการ เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง คิด วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนได้ จึงช่วยแก้ปัญหาที่เคยยุ่งยาก ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้เพื่อพลิกโฉมการเกษตรของประเทศไทย (Agriculture Transformation) สร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่มีการใช้ Deep

Read more

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology) โดนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทิศทางภาคการเกษตรของโลก รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงผลสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ในระหว่างวันที่ 8 – 9

Read more