การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy) ในเดือนมิถุนายน 2563 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้จัดกิจกรรม “การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563” จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว การจัดนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบออนไลน์ จึงขอเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถรับชม การถ่ายทอดสด ในวันพุธที่

Read more

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขแเชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ได้ที่ http://dept.npru.ac.th/conference12 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ องค์การสหประชาชาติ

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางวิชาการ เข้าร่วมส่งผลงานใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ องค์การสหประชาชาติ (NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)“INNOVATION AND MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY“ โดยเปิดรับ ส่ง ตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงาน

Read more

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย”  ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่งบทความได้ที่:     http://www.notthern.ac.th/new_web/conference ตั้งแต่บัดนี้

Read more

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 (MMS 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนา “ทิศทางการให้ทุนวิจัยของประเทศไทยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” ในวันพุธ ที่

Read more

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7

ด้วย สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14 “Research and Innovations for All” วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สามารถส่งบทความวิจัยภายในวันที่

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ  20th WPA Congress of Psychiatry ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน ได้ที่

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)เทคโนโลยีแห่งความสุข “Happyness Technology” วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงคืเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและปลงานวิชาการ เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ตลอดจนเผยแพร่ ความรุ้สู่สังคมทั้งในแวดวงวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป ดดยท่านสามารถนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)

Read more