ม.อีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

Read more

ประชุมวิชาการ และนวัตกรรม กฟภ. ปี 2564 รูปแบบ Online

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดประชุมวิชาการและนวัตกรรม ปี 2564 (PEACON & Innovation 2021) ภายใต้หัวข้อ “Data Driven Business in Digital Utility Era: การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยฐานข้อมูลในยุคล Digital Utility”

Read more

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 TNIAC2022

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC) วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ, กรุงเทพฯ. จัดโดย:

Read more

สัมมนาวิชาการออนไลน์ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย กลุ่มโรคติดเชื้อ หัวข้อ “Microbial Genomics and Genomic Medicine”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (CENMIG) มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย กลุ่มโรคติดเชื้อ หัวข้อ “Microbial Genomics and Genomic Medicine” ระหว่างวันที่

Read more

ขอเชิญเช้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Trends in molecular ageing research

งานประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือด้านศูนย์วิจัยการเสื่อมสภาพตามวัยและการชะลอวัย ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย และ Institute of Ageing and Chronic Disease, University of Liverpool, United Kingdom จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ระบุว่า โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged

Read more