สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (Oral & Poster presentation)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (Oral & Poster presentation)

Read more

ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมผ่านการบูรณาการและกลไกของศูนย์เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center : AIC)

 ด้วยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center: AIC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี ภายใต้การดาเนินการขับเคลื่อนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ตั้งแต่ในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม สำหรับเกษตรกรสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาด เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในปี 2567

Read more

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 28th International Computer Science and Engineering Conference 2024 (ICSEC2024)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 28th International Computer Science and Engineering Conference 2024 (ICSEC2024)

Read more

ม. เชียงใหม่ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9

ม. เชียงใหม่ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9

Read more

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Environmental Pollutants and Toxicants Affecting Health: Collaborative Efforts for Improving Quality of Life”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Environmental Pollutants and Toxicants Affecting Health: Collaborative Efforts for Improving Quality of Life”

Read more

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษา ครั้งที่ 21

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษา ครั้งที่ 21

Read more

ม. นเรศวรขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20

ม. นเรศวรขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20

Read more