ขอเชิญเข้าร่วมเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การจัดการภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยว : ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟื้นฟู” “Crisis Management in Tourism

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่: ทิศทางการปรับตัวของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 26 มีนาคม

Read more

วช. ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 2021

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”  ครั้งที่ 16 ขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ DPU  International Conference on Business innovation and Social Science 2021

โดยวิทยาลัยนานาชาติจีน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น ชื่องาน DPU  International Conference on Business innovation and Social Science 2021 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการดำเนินการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

ด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการดำเนินการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คณะกรรมการจัดประชุมวิชากาฯ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1662

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)  ครั้งที่ 2

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะจัดงานประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)  ครั้งที่ 2 (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19) วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องเอกภพพิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IBDAP 2021

โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หน่วยงานภายใน ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Big Data analytics and Practice (IBDAP 2021) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021)และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ชื่องาน “การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6” (The 7th TNI Academic Conference 2021 (TNIEC) and 2021 – 6th International

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ Moving from Disruption to Resilience :

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้วย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เรื่อง “Oriental Medicine and Sciences Conference 2021” ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถส่งผลงานภายในวันที่

Read more