ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

Read more

สัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (อพวช.) ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2 : ความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดโครงการ ลงะเบียนเข้าร่วม

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 17 รูปแบบ Online Conference

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564 รูปแบบ Online Conference

Read more

การประชุมวิชาการ The 6th Asia Pacific Tele-Ophthalmology Society Congress (APTOS)

กรมการแพทย์ร่วมกับสมาคม Asia Pacific Tele – Ophthalmology Society (APTOS) ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ “The 6th Asis Pacific Tele-Ophthalmology Society Congress” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Webinar ระหว่างวันที่

Read more

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference” ในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสมาชิกในเครือข่าย IMT-GT

Read more

สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI congress 23 เรื่อง ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ ประจำปี 2564

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดให้มีงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 (KPI congress 23) “เรื่อง ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักวิชาการ

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความ ยั่งยืนในยุคดิจิทัล (New Normal for Sustainability in the Digital Era” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ

Read more

การประชุมวิชาการกองทัพเรือ “Naval Symposium 2021 การพัฒนากำลังรบทางเรือ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

ขอเชิญชวนรับฟังบรรยายประเด็นสภาวะแวดล้อมความมั่นคงกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ โดย พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในงานการประชุมวิชาการกองทัพเรือ Naval Symposium 2021 การพัฒนากำลังรบทางเรือ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพรวมจัดงาน Education NEXT Forum 2021 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 9 th International Conference on Creative Technology &5 th National Conference on Creative Technology (CreTech 2021)

สถาบันและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดงานประชุมวิชาการ International Conference Creative Technology 5th National Conference on Creative Technology TOURISM AND GREEN ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564

Read more