ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RI2C2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021) ในวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอสิกส์  รายละเอียดเพิ่มเติม https://ri2c.org/  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2564 ณ Event Hall 99-101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Read more

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021-SSIS)

Read more

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 เรื่อง “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยังยืน”

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 หัวข้อเรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยังยืน “Innovation foresight for sustainable development strategies” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน

Read more

มหาวิทยาลัยปทุมธานีขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยปทุมธานี เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Economic and Social Survival in New Normal Era) ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน

Read more

ม.เวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมในมนุษย์ ครั้งที่ 9

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9  เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 08-30-17.00 น. ณ

Read more

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย” ช่วงเวลาแห่งความท้าทาย Innovative and Sustainable Education in Times of Challenges” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคนอันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป

Read more

กระทรวงดิจิทัลฯ ขอเชิญร่วมงาน May Series 2021

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education NEXT Forum 2021 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายในแนวคิดหลัก The Next Normal : Accelerating Research & Innovation

Read more

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ word มาที่ E-mail: wturesearch@gmail.com  ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จึงให้มีการปรับรูปแบบการประชุมเป็นออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเชิญบุคลากรทางการแทพย์และสาธารณสุขตลอดจนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอด้วยวาจา แบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://kku.world/sbxcq   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม

Read more