มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://eservice.yru.ac.th/nac2019/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-7329-9635 หรือ 06-3749-0929

Read more

สวทช. แนะนำหลักสูตรอบรม Information Technology & Management Professional Training Program ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม Information Technology & Management Professional Training Program ประจำปี 2562 โดยจัดการอบรม ณ ห้องอบรม ชั้น 6 อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.074-286 673

Read more

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเืพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsuconference สอบถามเพิ่มเติมโทร.074-609600 ต่อ 7254

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Read more

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (TRIP) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพีโอนี่ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสามารถสมัครได้ที่

Read more

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 4th TICC Thailand International College Consortium  (TICC)

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 4th TICC Thailand International College Consortium  (TICC) ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ticcic2019.buu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.038-102-571 ต่อ

Read more

สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9

สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ipeconference.com/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.038 054218

Read more

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4”

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4” ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันการเรีนนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-0367221 -เอกสารเพิ่มเติม

Read more