การจัดประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ NARO-WUR Jount International Symposium 2020

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ Naro-Wur Jount International Symposium 2020 หัวข้อ Research Initiatives toward Future Agriculture and Food Industry กำหนดจัดวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา

Read more

ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II” (Hybrid Conference) ในวันเสาร์ที่

Read more

ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9 PSU Education Conference

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดประชุมวิชาการ The 9 PSU Education Conference “A Better in Higher Education for Future Economy” ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ

Read more

ม.สยาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Innovation and Management for Sustainability” ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ Eastin Grand Hotel Sathorn

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 (The 12th National conference of Industrial Operations Development 2021: CIOD 2021) ในแนวคิด

Read more

ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ 64” พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง Enago’s Virtual Conference

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้มี โครงการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์เพื่อการแข่งขันในลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ (โครงการเพิ่มตีพิมพ์) โดยมีบริษัท Enago เป็นผู้เชียวชาญในการตรวจแก้ไขภาษาสำหรับบทความวิจัย บริการแนะนำวารสารตีพิมพ์ บริษัท Enago จึงขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยาย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (The 4th National and International Research Conference 2021 : NIRC IV 2021) “มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่

Read more

การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อการนำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมเกริกวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างความสมดุลวิถีชีวิตใหม่กับสภาวะเศรษฐกิจสังคมไทย” โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบรรยายพิเศษ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 0

Read more