E-Proceedings การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 (วันที่ 5-7 มีนาคม 2567)

E-Proceedings การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 (วันที่ 5-7 มีนาคม 2567)

Read more

รับสมัครห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย สนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งห้องปฏิบัติการทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี จึงดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ เตรียมความพร้อมและตรวจประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่ประสงค์พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถพัฒนามาตรฐานของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เตรียมความพร้อมในการขอรับทุนวิจัย ตอบโจทย์และรองรับการทำงานวิจัยที่หลากหลายในอนาคต   >>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร<<

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม <<<   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โทรศัพท์ 0 2561 4892 อีเมล kurec.rsd@gmail.com Line

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 3/2567 (On-Site)

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 3/2567 (On-Site) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 – 16:30 น. ณ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity) ครั้งที่ 1/2567

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 10 – 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องอบรม 510 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

โครงการอบรม การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔉 ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สวพ.มก ขอเชิญคณะกรรมการ คกส. อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม 💬 เรื่อง การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🕗 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.

Read more

สถาบันขั้นสูงแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ระดับชาติ

สถาบันขั้นสูงแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ระดับชาติ

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการอบรม เรื่อง “AI เพื่อนใหม่ของนักวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง โครงการอบรม เรื่อง “AI เพื่อนใหม่ของนักวิจัย”   รับชมคลิปย้อนหลังได้แล้ว>>> [คลิก] วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วม การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน

Read more