ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Citation อย่างไรเพื่อยกอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวน อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Citation อย่างไรเพื่อยกอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30-11:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

การวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานทางวิชาการสำหรับการพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาใช้ประโยชน์ เกิดผลกระทบในด้านต่างๆต่อผู้ใช้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้นั้นจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดีทั้งด้านการบริหารทุนวิจัยและการประเมินผลงานวิจัย ซึ่งปัจจุบันมีการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเพื่อชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัย โดยการประเมินจะเป็นกลไกในการสะท้อนถึงความคุ้มค่า ความสำเร็จที่เกิดจากการลงทุนวิจัยให้กับหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและหน่วยงานปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งบุคลากรที่ทำการวิจัย งานวิจัยของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเป็นงานวิจัยที่มีความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ ผลประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยเป็นเรื่องที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและ ปฏิบัติควรให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตามการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก อีกทั้งศาสตร์และการใช้เครื่องมือยังอยู่ในขอบเขตจำกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยยังขาดความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัยและการบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Storytelling สร้างคุณค่าให้งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (ฝ่ายพัฒนาศักยภาพงานวิจัย) ขอเชิญเช้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Storytelling สร้างคุณค่าให้งานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและเทคนิคการเล่าเรื่องนำเสนอผลงานวิจัย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบรรยายให้ความรู้ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.

Read more

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex) ให้แก่บุคลากรและนิสิตของวิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูงผ่านระบบ Multi-Mentoring System

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูงผ่านระบบ Multi-Mentoring System ขึ้นโดยมุ่งหวังในการส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ (High caliber impact-oriented researcher) ส่งเสริมศักยภาพในการวางแผนการวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบและผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (Societal impact for sustainability) ให้กับนักวิจัยของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านเกษตรและอาหาร

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

Read more

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal

ด้วย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal” (The 8th NEU National Conference 2021 (NEUNC2021) “Integrated Research and Innovation

Read more

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59
The 59th Kasetsart University Annual Conference
วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2564

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)” ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ

Read more

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ การสัมภาษณ์และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ การสัมภาษณ์และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้อง C 901 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

Read more