ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม KU Online International Academic Forum 2022 (79th Anniversary)

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้โครงการ KU Reinventing ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 79th

Read more

ขอเชิญทีมนักวิจัย ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม KU-TAC BootCamp #1

📣ศูนย์เร่งการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีและการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการเร่งการจัดการนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญทีมนักวิจัย ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม KU-TAC BootCamp #1 รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ: การต่อยอดผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บรรยายโดย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity)”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity)” ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ

Read more

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง เข้าใจกระบวนการ ผลักดันงานวิจัยสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดำเนินการตามวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย ให้ดำเนินการวิจัยและสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ รายละเอียดโครงการ วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 –

Read more

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ การทดสอบทางประสาทสัมผัส ความเสี่ยงและอันตรายต่ออาสาสมัคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ การทดสอบทางประสาทสัมผัส ความเสี่ยงและอันตรายต่ออาสาสมัคร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08:30 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบความสำคัญของการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ และหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ยอมรับในระดับสากล

Read more

Open House หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์

Open House หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://vet.ku.ac.th/

Read more

ขอเชิญฟังบรรยาย “ป้อน(ง)ช้างได้บุญ ป้อนคุณได้อะไร…”

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจฟังการบรรยายฯ การถอดรหัสพันธุกรรมของช้างเอเชียในไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในหัวข้อเรื่อง “ป้อน(ง)ช้างได้บุญ ป้อนคุณได้อะไร…” บรรยายโดย รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ และ ดร.วรพงษ์ สิงห์ชาติ ศูนย์วิจัยจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept” วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30-15.00 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม ตีพิมพ์ที่ใช่…ทำอย่างไรให้ปัง!

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรม ตีพิมพ์ที่ใช่…ทำอย่างไรให้ปัง! วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex   โครงการอบรมนี้เหมาะสำหรับ 1.

Read more