การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept” วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30-15.00 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม ตีพิมพ์ที่ใช่…ทำอย่างไรให้ปัง!

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรม ตีพิมพ์ที่ใช่…ทำอย่างไรให้ปัง! วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex   โครงการอบรมนี้เหมาะสำหรับ 1.

Read more

การอบรม/เสวนา เรื่อง การนำข้อมูลวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสร้างเว็บไซต์

โครงการอบรม/เสวนา เรื่อง การนำข้อมูลวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสร้างเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ที่ผ่านมาการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น จะใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งเว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่ คือ https://research.ku.ac.th โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัยนี้ได้ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2547 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน มีการเข้าถึงโดยรวมมากกว่า 20 ล้านฮิต ดังนั้น ข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ผ่านการสร้างรายงานต่างๆ

Read more

Workshop เรื่อง Design Thinking & Business Model Concepts for KU Researchers: Business Model Generation & Technology Evaluation Canvas

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดย โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร  ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ภายใต้โครงการฯ และอาจารย์ นักวิจัย มก. ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop เรื่อง Design Thinking & Business Model Concepts

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex   โครงการอบรมนี้ เป็นการอบรมความรู้ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเหมาะสำหรับ

Read more

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 33rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2021)

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 33rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2021) ในหัวข้อการประชุม “Innovation Biotechnology:

Read more

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Design Thinking & Business Model Concepts for KU Researchers”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  โดยโครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ขอเชิญชวนให้อาจารย์นักวิจัย มก. ที่สนใจเข้าร่วมฟัง การบรรยายพิเศษเรื่อง “Design Thinking & Business Model Concepts for KU Researchers” หัวข้อเรื่อง Innovation Principle &

Read more

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19” ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 9 และ

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตาม พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และการขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและพันธุ์พืชรับรองฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเรียนเชิญบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และการขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและพันธุ์พืชรับรอง ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญ และขั้นตอนการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน และการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง ทำให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้

Read more

ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564

งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (ออนไลน์) The 9th National Academic Conference of KU.CSC 2021 (9th# NAC KU.CSC 2021). วันเสาร์ที่

Read more