มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชและสารสกัดทางการแพทย์จากกัญชา กัญชง และกระท่อม ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วม การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบความสำคัญของการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการชี้แจงอาสาสมัครและการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย…ทำไมต้องมี (สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1/2566)

     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย…ทำไมต้องมี” (สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1/2566) (รูปแบบ Online) ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์

Read more

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วม การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น

Read more

การเสวนา เรื่อง “พูดคุยเสวนาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ”

การเสวนา เรื่อง “พูดคุยเสวนาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ” ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology; ICT) เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมีความคล่องตัวสูงต่อการดำเนการ  โดยเฉพาะข้อมูลวิจัยและวิชาการที่มีความละเอียดอ่อนต่อการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในทุกหน่วยงาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ที่มีการเก็บข้อมูลงานวิจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล

Read more

โครงการ การเพิ่มศักยภาพการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. ประจำปี 2566

Read more