คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ VPTC 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเภสัชวิทยาและการบำบัดโรคทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2 (2021) ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vptc.vet.ku.ac.th  

Read more

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน “เวทีเสวนางานวิจัยสังคมศาสตร์ – เกษตร” 20 มิถุนายน 2565

คณะสังคมศาสตร์และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน “เวทีเสวนางานวิจัยสังคมศาสตร์ – เกษตร” ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. onsite: ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม  อาคาร1 ชั้น5

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of Mycotoxicology 2022 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2022 “Online Conference”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of Mycotoxicology 2022 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2022 “Online Conference” ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย…ทำไมต้องมี

     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย…ทำไมต้องมี” (รูปแบบ Online) ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Webex by

Read more

สัมมนาพิเศษ เรื่อง “Past, Present and, Future of Plant Breeding in the Tropics” – 1 มิถุนายน 2565

สัมมนาพิเศษ เรื่อง “Past, Present and, Future of Plant Breeding in the Tropics” โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU reinventing university) ร่วมกับสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 1

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วม Workshop “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ของ มก.”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วม Workshop “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ของ มก.” เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาโจทย์วิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับกรอบการวิจัย และเพิ่มโอกาสในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนสำคัญของประเทศได้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัย และเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน”

           สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์โครงการอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัย และเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีเข้าใจภาพรวมของการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อให้มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนตามแผนววน. พร้อมทั้งรู้จักเครื่องมือการบริหารจัดการงานวิจัยและเข้าใจการนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม      

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565 ” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ “Branding and Packaging for The PREMIUM@KU” – 24 พฤษภาคม 2565

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ขอเชิญผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง Branding and Packaging for The PREMIUM@KU ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.45-16.30 น.

Read more