ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย

  ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย (รูปแบบ Online) ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Video

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัย อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”

โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัยอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ประธานหน่วยบูรณาการฯยุทธศาสตร์ ววน. (SAT) ด้านอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต สกสว. หัวหน้าสำนักประสานงานวิจัย แผนอาหารมูลค่าสูง บพข. และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ

Read more

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex

Read more

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Updated for sample preparation and analytical assays for mycotoxins in food and feed”

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ Updated for sample preparation and analytical assays for mycotoxins in food and feed วันพุธที่ 7 มิถุนายน

Read more

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Opening black boxes in shrimp infectiology/physiology – The quest for finding the portal of entry of pathogens in shrimp & understanding the functionality of shrimp haemocytes (leukocytes)”

ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Opening black boxes in shrimp infectiology/physiology – The quest for finding the portal of entry of pathogens in shrimp

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของการทำงานในห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิต

      ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของการทำงานในห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิต (รูปแบบ Online) ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 –

Read more

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 3 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบความสำคัญของการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการชี้แจงอาสาสมัครและการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

Read more

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง “นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์  แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)   

Read more