เครื่องบังคับสุกรแบบถอดประกอบได้

ผศ.น.สพ.ดร. นิติพงศ์ หอมวงษ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 09-4291-4063 

Read more

ชุดปลูกผัก LED ติดแอร์พลังงานจากเซลส์สุริยะ

ศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 06-4065-4197

Read more

เครื่องทำความสะอาดสาหร่ายพวงองุ่นด้วยการใช้กระแสไฟฟ้า

รศ.ดร ปิติยา กมลพัฒนะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5020

Read more

เครื่องมือเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากลมร้อนของทหารในห้วงการฝึก

โรคลมร้อนมักเกิดจากการออกกำลังกายในสภาพอากาศที่มีความร้อน และอาจส่งผลให้เสียชีวิตตามมาจึงมีการคิดค้นระบบการจัดเก็บข้อมูลการฝึก และนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงรายบุคคลแบบอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อเก็บข้อมูล สภาพแวดล้อมในการฝึก อุณหภูมิและสีปัสสาวะอัตโนมัติ วัดสัญญาณชีพ ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย และ HR ระบบแสดงผลความเสี่ยง Cloud ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ และคณะ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากเศษเส้นใยใบสับปะรด

ดร.ปรียานุช สีโชละ และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8600-3 E-mail: aappua@ku.ac.th

Read more

เต้านมเทียม ( Model of breast cow )

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 08-2620-8508

Read more

เครื่องต้นแบบขูดใบสับปะรดแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเส้นใย

ในประเทศไทยมีการปลูกสับปะรดตามภูมิภาคต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงมีวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากใบสับปะรด อุตสาหกรรมสิ่งทอได้นำวัตถุดิบเหลือทิ้งเหล่านี้มาทำเป็นใยธรรมชาติ แต่ยังขาดเครื่องมือจักรกลการเกษตรที่สามารถรองรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมทั้งระบบได้อีกทั้งราคาต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง จึงเป็นปัญหาที่จะนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรม การพัฒนาการต่อยอดของการใช้ประโยชน์จากเส้นใยสับปะรดในเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจะทำเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือบรรจุภัณฑ์แล้ว การเสริมแรงของเส้นใยพืชในวัสดุคอมพอสิตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมจากภาคอุตสาหกรรม จุดเด่นของผลงาน ลดแรงงานคนที่มีทักษะในกระบวนการผลิต เพิ่มกำลังการผลิตได้สม่ำเสมอตลอดกระบวนการ ได้เส้นใยสับปะรดที่มีคุณภาพ สะอาด ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร และคณะ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more