การใช้เชื้อรา Metarhizium rileyiSW1 ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

นางสาวแสงแข น้าวานิช, ดร.วราภรณ์ บุญเกิด
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: sangkhae.n@ku.ac.th

Read more

ระบบพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์สำหรับการปลูกพืชในโรงเรือน

สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด) นั้น เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างวิกฤตทั้งในด้านทรัพยากรน้ำที่ขาดแคลนและสภาพของผืนดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และเป็นพื้นดินดาน ซึ่งด้วยปัจจัยทั้ง 2 นี้ ทำให้การดำเนินการวิจัยด้วยการปลูกพืชบนดินกระทำได้ยากมาก เนื่องจากปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชไม่เอื้ออำนวย แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้สามารถนำพืชมาปลูกในวัสดุปลูกทดแทนดินเดิมและพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี เนื่องจากสามารถควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตได้ ด้วยการให้ธาตุอาหารพืชผสมไปกับน้ำที่ให้กับพืช โดยผสมธาตุอาหารพืชเหล่านั้นลงในถังสต็อคน้ำ แล้วใช้ปั๊มน้ำไฟฟ้าในการส่งสารละลายธาตุอาหารเข้าสู่ต้นพืช แต่กระแสไฟฟ้าจากสายส่งที่นำมาใช้นั้น โดยส่วนใหญ่นั้นผลิตขึ้นจากการเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันจากฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิง และน้ำมันเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่มีอยู่อย่างจำกัด สถานีวิจัยฯ ได้นำเทคนโลยีการใช้โซลาร์เซลส์มาผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในการผลิตพืชในโรงเรือนในพื้นที่ของสถานีเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

Read more

ทรายแมวชีวภาพจากไบโอชาร์ไผ่ซางนวล

ผศ.ดร.บัวผัน พวงศิลป์ และ น.ส.กวินธิดา นันต๊ะ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 090-731-1262 E-mail: buapun.p@ku.ac.th

Read more

ผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมหมักย่าง

ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629

Read more

การเลี้ยงปลิงทะเล

ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา  
สถานีวิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามัน จังหวัดกระบี่
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-0622-5399

Read more

ชุดตรวจ Strep Easy kit

รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ และคณะ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 093-536-5950 E-mail: sasimanas.u@ku.th

Read more

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบลิ้นคลาริเน็ตอ้อไทย

รศ.ดร.บัวผัน พวงศิลป์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8109 ต่อ 1918

Read more

KU80 นิลกาฬ ข้าวสีสายพันธุ์ใหม่

ผศ.ดร.วีรชัย  มัธยัสถ์ถาวรรศ.ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัยภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 086-042-5250

Read more

วัคซีนควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิส ชนิดกิน “Strep-Ora1”

รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ และคณะ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 093-536-5950 E-mail: sasimanas.u@ku.th

Read more

เครื่องตรวจวัดธาตุอาหารในดินด้วย แสง NIR

รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 085-917-1017

Read more