ฟิล์มโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากมะพร้าว

รศ.ดร. รังสินี โสธรวิทย์ และ น.ส.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0-2942-8010 ต่อ 3522 Fax: 034-428-1098
E-mail: fengrns@ku.ac.th

Read more

ชุดทดสอบหาโรคบิดในอาหาร

ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์ ดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร และ ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 085-928-5516 หรือ E-mail: cscpic@ku.ac.th

Read more

ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำ Nitrofuran Detection Kit

ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 089-744-1466
E-mail: Sasimanas.u@ku.th

Read more

โปรไบโอติกส์แบคทีเรียเพื่อการป้องกันโรคในสัตว์น้ำ

ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ และ รศ.ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-2924 หรือ E-mail: ffispssp@ku.ac.th

Read more

เทคนิคการเพาะเลี้ยงหิ่งห้อยน้ำจืด

หิ่งห้อยเป็นแมลงที่สื่อรักโดยใช้แสงกะพริบ แสงของหิ่งห้อยสามารถเปลี่ยนความมืดที่แสนน่ากลัวเป็นความสวยงามที่มีเสน่ห์ได้ ด้วยความงามและพบเห็นได้ยากในปัจจุบัน หิ่งห้อยจึงเป็นหนึ่งในแมลงอนุรักษ์ที่สามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวได้ การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหิ่งห้อยในห้องปฏิบัติการจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์หิ่งห้อยในธรรมชาติและสร้างพื้นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อยเพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ แต่หิ่งห้อยเป็นแมลงที่มีระยะเวลาพัฒนาของวงจรชีวิตยาวนาน กินอาหารมีชีวิต และยากที่จะสามารถเลี้ยงจนครบวงจรชีวิตได้ จึงมีความท้าทายในการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง โครงการวิจัยนี้จึงพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหิ่งห้อยน้ำจืดที่มีศักยภาพขึ้นเพื่อสามารถผลิตหิ่งห้อยจำนวนมากตอบสนองการปล่อยหิ่งห้อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว จุดเด่นของผลงาน เทคนิคการเพาะเลี้ยงหิ่งห้อยน้ำจืดที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิจัยนี้ เป็นวิธีการเพาะเลี้ยงที่สามารถผลิตหิ่งห้อยจำนวนมากได้ มีอัตราการรอดสูงทุกระยะ ตั้งแต่ระยะไข่ ตัวหนอนระยะที่ 1 ตัวหนอนระยะที่ 2-6 ดักแด้

Read more

สารก่อภูมิแพ้อาหาร: การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารไทย

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ KU&MBST Co., Ltd.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

นมแพะและผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่นตรา KU

ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง และคณะ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Read more

ปลาของพ่อ สินทรัพย์ของแผ่นดิน: ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลที่เลี่ยงได้

ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ และ ผศ.ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

น้ำมันปาล์มดิบเกรดเอจากโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก

โรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กใช้ผลปาล์มร่วงจากลานเทที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมัน รวมทั้งใช้อุณหภูมิในการอบผลปาล์มสูงเกิน 100°C และใช้เวลาในการอบนาน 14-16 ชม. จึงทำให้น้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้เป็นน้ำมันปาล์มดิบเกรดบีที่มีค่ากรดไขมันอิสระสูงกว่า 5% และมีค่าโดบี้ต่ำกว่า 2 ทำให้ราคาซื้อขายของน้ำมันปาล์มดิบเกรดบีต่ำกว่าน้ำมันปาล์มดิบเกรดเอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้ทะลายปาล์มสุกแทนผลปาล์มร่วงและใช้ความร้อนจากไมโครเวฟในการช่วยปลิดผลปาล์มออกจากช่อปาล์ม รวมทั้งช่วยเพิ่มค่าโดบี้ ลดค่ากรดไขมันอิสระ และลดค่าความชื้นในผลปาล์ม  ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการอบด้วยไมโครเวฟไม่เกิน 15 นาที หลังจากนั้นผลปาล์มที่ได้จะนำไปอบต่อด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 80°C

Read more

MeatX (มีทเอ็กซ์) ระบบสำหรับประเมินคุณภาพเนื้อโคจากภาพถ่าย

ในตลาดเนื้อโคคุณภาพมีการพิจารณาจำแนกชั้นคุณภาพของเนื้อโคตามปริมาณไขมันแทรกในกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการกำหนดราคารับซื้อและจำหน่าย ถูกดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่สหกรณ์หรือบริษัทเอกชนตั้งขึ้น โดยการประเมินด้วยสายตาและประสบการณ์ของผู้ประเมินนั้น ๆ ซึ่งอาจไม่เป็นมาตรฐานและขาดความยุติธรรม MeatX เป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) เข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้และความแม่นยำ สำหรับใช้ประเมินไขมันแทรกด้วยการประมวลผลภาพถ่าย (Image processing) เพื่อจำแนกปริมาณเนื้อแดงและปริมาณไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ และประเมินเกรดคุณภาพเนื้อโคสำหรับใช้ทดแทนการประเมินด้วยวิธีดั้งเดิม ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานเดียวกันในการประเมินคุณภาพ และสร้างธรรมาภิบาลแก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

Read more