ความท้าทายของชาวประมงพื้นบ้านต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

กุลภา กุลดิลก และคณะ
คณะเศรษฐศาสตร์และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: kulapa.k@ku.ac.th

Read more

การใช้ระบบการให้น้ำชลประทานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการบริหารจัดการแปลงขนาดใหญ่

นายชาญณรงค์  ตั้งคณาทรัพย์,  นายเฉลิมพงษ์  พิลัยกุล
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-4436-1770

Read more

บียอนซิงค์ออกไซด์ บียอนซันสกรีน

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8600 ต่อ 406 E-mail: aapuls@ku.ac.th

Read more

การใช้โดรนการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการแปลงที่มีประสิทธิภาพ

นางสาววัชรกมล พูลฤทธิ์, นางสาวสุภาวดี ภูมิโคกรักษ์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 0-4436-1770

Read more

ระบบแจ้งเตือนอุทกภัยแบบเรียลไทม์ “ML Flood by KU”

ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 0 -2797- 0999 ต่อ 1901-1904

Read more

Synbio Total Rice

ผศ. ดร.ศรัณย์ พรหมสาย และคณะ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 081-960-8475 E-mail: saran.pr@ku.th

Read more

การใช้ชีววิธีควบคุมหนอนกระทู้ลายจุดในข้าวโพด

ดร.วราภรณ์ บุญเกิด  และคุณรัตนาวดี อ่อนวงษ์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-4261-4599

Read more

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Serum Booster) จากสารสกัดเหง้าสับปะรด

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8600-3 E-mail: aappln@ku.ac.th

Read more

สถานีตรวจอากาศ

นางสาวภรณิภา โพธิ์ศิริ, รองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย,
นายอนุสรณ์ เชื้อสามารถ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การพัฒนาศักยภาพการปลูกเลี้ยงวานิลลากล้วยไม้ในประเทศไทย

รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว
คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 0-2579-0308 ต่อ 139

Read more