ชาใบมะเดื่อ (Fig leaf Tea)

ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์ 
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-2392-1288

Read more

ไมโครแคปซูลของสารสกัด กลุ่มแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอรี่

ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร โทร.08-5192-6635

Read more

กล้วยปากช่อง KU 46

กัลยาณี สุวิทวัส สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9844-6293

Read more

ไบโอชาร์เหง้ามันสำปะหลัง

ดร. กิ่งกานท์  พานิชนอก สถานีวิจัยเขาหินซ้อน
สกล  ฉายศรี  สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร โทร. 089-9489892

Read more

เครื่องดื่มเห็ดเยื่อไผ่ในน้ำสมุนไพร

ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวัณธรัตน์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทร.06-2541-5558

Read more

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือเลือดปลาทูน่าของกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง

ผศ. ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.02-942-8894

Read more

การพัฒนากุ้งพรีเมี่ยมปลอดเชื้อและปราศจากยาปฏิชีวนะเพื่อยกระดับสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคโดยการใช้เทคโนโลยีจากแบคทีเรียเฟจ

รศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.0-2562-5000

Read more

ข้าวสีเพื่อสุขภาพสายพันธุ์ใหม่

ผศ.ดร.วีรชัย  มัธยัสถ์ถาวร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 0-2579-3130

Read more

ขนมจีนอบแห้งคืนรูปเร็วกาบาสูง

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย และขนมจีนสดเป็นสินค้าแปรรูปจากข้าวซึ่งมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 1 พันล้านบาทต่อปี จึงทำการศึกษากระบวนการผลิตขนมจีนแห้งกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วที่มีปริมาณกาบาสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการ / วิธีใช้ เริ่มจากเตรียมแป้งข้าวโดยการบดข้าวแบบไม่ใช้น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แล้วจึงหมักแป้งข้าวโดยเติมเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดเลือกมาบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา-เซลเซียส ในระยะเวลาการหมัก 48 ชั่วโมง เพื่อให้ได้กาบาสูงกว่า 30 มก.ต่อกก.แป้งแห้ง และคุณภาพของแป้งข้าวหมักต้องมีคุณภาพดี แป้งข้าวหมักที่ได้นำไปทำขนมจีนหมักอบแห้งชนิดกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว

Read more

High Polyphenol Mulberry Jelly

ดร.สุรัสวดี  สมนึก และทีมนักวิจัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-1009-9456

Read more