สารปรับปรุงดิน: การสร้างมูลค่าเพิ่ม ของลีโอนาร์ไดต์จากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ลีโอนาร์ไดต์มีสมบัตินำมาใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ด้วยวิธีการใส่วัสดุตัวเติมอินทรีย์ เช่น แกลบเผา แกลบไบโอชาร์ และเปลือกถั่วลิสงบด เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน และนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน คณะผู้วิจัยได้นำลีโอนาร์ไดต์มาสังเคราะห์เป็นกรดฮิวมิค ซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูง โดยกรดฮิวมิคที่สกัดได้นี้มีปริมาณอินทรียวัตถุและค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่สูงมาก มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้ขยายผลการวิจัยจากการผลิตฮิวมิคในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตสารฮิวมิคในระดับอุตสาหกรรม

การใช้ประโยชน์

  • สร้างงานและสร้างรายได้ ให้กับชุมชนรอบๆ เหมืองแม่เหมาะ และมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อจำหน่ายสารปรับปรุงดิน
  • สร้างงานให้กับภาคธุรกิจ มีการจำหน่ายสารฮิวมิคในราคาลิตรละ 25 บาท ให้ภาคธุรกิจจัดทำเป็นสารการค้า หรือพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • ลดการนำเข้าฮิวมิคจากต่างประเทศ พลิกโฉมประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกสารกลุ่มปรับปรุงดินไปยังต่างประเทศได้
  • ตอบสนองต่อเศรษฐกิจ BCG ในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
  • ลดการใส่ปุ๋ยเคมีลงได้ 50% จึงสามารถลดคาร์บอนสาเหตุของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ศ.ดร.คณพล จุฑามณี และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 E-mail: faaskpj@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th