สวพ.มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Read more

เครื่องปลูกข้าวหย่อนกล้าสำหรับนาแบบปราณีต

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และคณะผู้วิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-927-0098 Email : kucity@hotmail.com

Read more

แอปพลิเคชั่นอาหาร GMP ไทยแลนด์ (GMP-Check)

รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

แอปพลิเคชั่นสำหรับจัดการโรคกุ้งทะเล (Shrimp Dis)

รศ.ดร.วราห์ เทหาหุดี รศ.ดร.นิติ ชูเชิด และ
นายรุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / ภาควิชาชีววิทยาประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ 51st APACH Conference :SDGs in Reality

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขของภูมิภาคอาเซียแฟซิฟิก (Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ 51th APACPH Conference  : SDGs in Reality ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน

Read more

เชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำวารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร และ 3.

Read more

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสุนัข

รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
และคณะนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มเรื่อง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล กลุ่มเรื่อง วิสาหกิจชุมชน

Read more

น้ำมันปาล์มดิบเกรดเอจากโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก

รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more