การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ข้อแนะนำการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 60 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://annualconference.ku.ac.th/60/  

Read more

ขอความร่วมมือใช้ E-mail เครือข่าย Nontri ในการติดต่อราชการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอความร่วมมือให้อาจารย์/นักวิจัย login เข้าระบบ KUR3 (https://research.ku.ac.th/kur3/login.aspx)  ผ่านระบบ KU-All-Login เพื่ออัพเดทฐานข้อมูลอีเมลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงข่าวสารด้านการเงินจาก สวพ.มก. ทั้งนี้สามารถตรวจสอบอีเมล์ของท่านได้ที่ KU-forest (https://research.ku.ac.th/forest/Home.aspx) กรณี อาจารย์/นักวิจัย ยังไม่มีอีเมล์ หรือต้องการใช้อีเมล

Read more

Smart Agricultural Robot Contest 2020

กลุ่มที่ 5 : โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2021

Read more

ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/lif-programme-2022/

Read more

คู่มือองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

คู่มือองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมควร โพธารินทร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more

คู่มือองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์ การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร)

คู่มือองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มคลัสเตอร์ การท่องเที่ยวจังหวัดสนุก (จังหวัดสกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) โดย นางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ และคณะผู้วิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการทากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกาารจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปี

Read more

ร่าง คู่มือ การจัดการคุณภาพข้อมูลระบบ GIS ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่าง คู่มือ การจัดการคุณภาพข้อมูลระบบ GIS ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้จัดทา 1. ผ.ศ.ดร. อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ 2. นาง เสาวลักษณ์ วชิรนภาลัย 3. น.ส. กัลยา ศรีม่วง Download  

Read more

คู่มือองค์ความรู้การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี

คู่มือ องค์ความรู้การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี Project to Promote and Support the Knowledge Management to Suphanburi River Resesarch โดย อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์

Read more

สวทช.เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม (Research and Invention for Thai Innovation List Gap Fund : Environmental Project (RILGF) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19

Read more