คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

Read more

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. สำหรับ call 67 รอบ 1 ประกาศ call proposal 67 รอบ 1 เอกสารประกอบ TRL ***ขอให้นักวิจัยศึกษารายละเอียดของกรอบโจทย์วิจัยให้ชัดเจนทุกขั้นตอน

Read more

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.E-mail: fagiwpm@ku.ac.th รองผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารE-mail: fengeka@ku.ac.th รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยE-mail: fengotj@ku.ac.th@ku.ac.th รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วิศณุ

Read more