บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2568 รอบ 1 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ

Read more

สารปรับปรุงดิน: การสร้างมูลค่าเพิ่ม ของลีโอนาร์ไดต์จากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ลีโอนาร์ไดต์มีสมบัตินำมาใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ด้วยวิธีการใส่วัสดุตัวเติมอินทรีย์ เช่น แกลบเผา แกลบไบโอชาร์ และเปลือกถั่วลิสงบด เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน และนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน คณะผู้วิจัยได้นำลีโอนาร์ไดต์มาสังเคราะห์เป็นกรดฮิวมิค ซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูง โดยกรดฮิวมิคที่สกัดได้นี้มีปริมาณอินทรียวัตถุและค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่สูงมาก มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้ขยายผลการวิจัยจากการผลิตฮิวมิคในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตสารฮิวมิคในระดับอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ สร้างงานและสร้างรายได้ ให้กับชุมชนรอบๆ เหมืองแม่เหมาะ และมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อจำหน่ายสารปรับปรุงดิน สร้างงานให้กับภาคธุรกิจ มีการจำหน่ายสารฮิวมิคในราคาลิตรละ

Read more

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

อุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนหลุดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ

รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089–747-9154 E-mail: fengapl@ku.ac.th

Read more

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

ML Flood by KU ระบบแจ้งเตือนอุทกภัยแบบเรียลไทม์

ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-7970-999 ต่อ 1601-1904 E-mail: fengstpl@ku.ac.th

Read more

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

ตารางเก้าช่องประกอบดนตรีในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

ผศ.ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล และ ผศ.บุญญาภา ศรีปัญญา
ภาควิชาสังคม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
โทร. 091-789-9992 E-mail: bannasit.s@ku.th

Read more

KU EVWIN

ผศ. ดร.ผกาเกษ วัตุยา และคณะ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-565-5555 ต่อ 647209 E-mail: pakaket.w@ku.ac.th

Read more

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2568 กรอบวิจัยแผนงานกลุ่มพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ

Read more