ความท้าทายของชาวประมงพื้นบ้านต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

กุลภา กุลดิลก และคณะ
คณะเศรษฐศาสตร์และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: kulapa.k@ku.ac.th

Read more

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นฯ ” ประจำปี 2567

Read more

บียอนซิงค์ออกไซด์ บียอนซันสกรีน

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8600 ต่อ 406 E-mail: aapuls@ku.ac.th

Read more

พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นองค์กรนำในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัยและจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานงานวิจัย เผยแพร่ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Read more

Synbio Total Rice

ผศ. ดร.ศรัณย์ พรหมสาย และคณะ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 081-960-8475 E-mail: saran.pr@ku.th

Read more