สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัย และประเด็นวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยต่างๆ โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบาย อววน. ในโปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

Read more

ซุปแกงเลียงผงกึ่งสำเร็จรูปเสริมผงกล้วย

ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล และ คณะผู้วิจัย
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 0-2942-8629 ต่อ 641905 E-mail: ifrots@ku.ac.th

Read more

สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยไบโอพอลิเมอร์ร่วมกับสารเรืองแสงอนุพันธ์คูมาริน

ดร.นงพงา จรัสโสภณ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-300-481-4 ต่อ 7693 E-mail: faasngj@ku.ac.th

Read more

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว Kwsx5901 พันธุ์ก่อนการค้า

ข้าวโพดข้าวเหนียว ที่เพาะปลูกเพื่อเป็นการค้าภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพดี ยังมีความจำกัดในด้านเมล็ดพันธุ์ และมีราคาค่อนข้างสูง รวมทั้งสายพันธุ์พ่อแม่ที่ใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมยังมีจำกัด โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มคุณภาพการรับประทานและผลผลิตเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี โดยการสนับสนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการรวบรวมพันธุ์พื้นเมือง สายพันธุ์ และพันธุ์จากแหล่งต่างๆภายในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นทำการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำการปรับปรุงประชากรข้าวโพดข้าวเหนียว สร้างพันธุ์ผสมเปิดที่มีฐานพันธุกรรมกว้าง แล้วสกัดสายพันธุ์อินเบรด (inbred line) สำหรับผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวให้มีความหลากหลายนั้น

Read more

มดชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0176 ต่อ 510 E-mail: ffordew@ku.ac.th

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021)และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ชื่องาน “การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6” (The 7th TNI Academic Conference 2021 (TNIEC) and 2021 – 6th International

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ Moving from Disruption to Resilience :

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้วย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เรื่อง “Oriental Medicine and Sciences Conference 2021” ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถส่งผลงานภายในวันที่

Read more

ขอเชิญร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้เป็นโอกาสเผยแพร่งานวิจัยถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการด้านวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Read more

สวทช. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

ด้วยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ ท่านสามารถขึ้นทะเบียนโดยจัดส่งเอกสารแบบคำขอ พน.01 และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nstda.or.th/gd/ และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.สุกัญญา  แก้วจันทึก โทรศัพท์ 02 117 6433 E-mail: sukanya.kaewjantuk@nstda.or.th

Read more