ม.ราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

ม.ราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

Read more

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีวัตถุประสงค์ร่วมกันสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนประสิทธิภาพพลังงาน ตลอดจนการวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจและการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน วช. และ กฟผ. จึงได้ตกลงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. โดยจะร่วมกันสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัย (co-funding) เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

Read more

ม.หาดใหญ่ ขอเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

Read more