ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021)และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ชื่องาน “การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6” (The 7th TNI Academic Conference 2021 (TNIEC) and 2021 – 6th International

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ Moving from Disruption to Resilience :

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้วย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เรื่อง “Oriental Medicine and Sciences Conference 2021” ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถส่งผลงานภายในวันที่

Read more

ขอเชิญร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้เป็นโอกาสเผยแพร่งานวิจัยถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการด้านวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่”

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่” ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม อีโค โคซี บีชฟรอนต์ รีสอร์ต

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่” ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์

Read more

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59
The 59th Kasetsart University Annual Conference
วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2564

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 (The 5th RMUTR National Conference and The 2nd RMUTR International Conference) “นวัตกรรม เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Innovative

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 The 11th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group (11th# NCSAG 2021) หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” วันที่ 15 –

Read more