ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมเรื่อง ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี กับการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านยางพารา

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมเรื่อง ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี กับการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านยางพารา” วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco webex นำโดย รศ.ดร.วีรศักดิ์

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร บริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ”

Read more

สวก. ขอเชิญร่วมอบรม “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยภายใต้ พ.ร.บ. TRIUP Act 2564 สู่การผลักดันการใช้ประโยชน์”

ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. เชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรม “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยภายใต้ พ.ร.บ. TRIUP Act 2564 สู่การผลักดันการใช้ประโยชน์” วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Read more