ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย

  ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย (รูปแบบ Online) ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Video

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัย อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”

โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัยอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ประธานหน่วยบูรณาการฯยุทธศาสตร์ ววน. (SAT) ด้านอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต สกสว. หัวหน้าสำนักประสานงานวิจัย แผนอาหารมูลค่าสูง บพข. และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ

Read more

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex

Read more

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Updated for sample preparation and analytical assays for mycotoxins in food and feed”

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ Updated for sample preparation and analytical assays for mycotoxins in food and feed วันพุธที่ 7 มิถุนายน

Read more

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Opening black boxes in shrimp infectiology/physiology – The quest for finding the portal of entry of pathogens in shrimp & understanding the functionality of shrimp haemocytes (leukocytes)”

ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Opening black boxes in shrimp infectiology/physiology – The quest for finding the portal of entry of pathogens in shrimp

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของการทำงานในห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิต

      ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของการทำงานในห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิต (รูปแบบ Online) ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 –

Read more

ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนานานาชาติ “IFRPD Compass towards Good Health and Well-Being Forum on SDGs 2023 (เข็มทิศสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)”

ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนานานาชาติ เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และครบรอบ 55 ปีแห่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร “IFRPD Compass towards Good Health and Well-Being Forum on SDGs 2023 (เข็มทิศสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)” วันอังคารที่

Read more