ขอเชิญผู้ประกอบการฯ เข้าอบรมในหลักสูตร ก้าวแรกสู่ธุรกิจกัญชา กัญชงอย่างถูกกฎหมาย

เชิญชวน ผู้ประกอบการที่สนใจ ร่วมเข้าอบรมหลักสูตร “ก้าวแรกสู่ธุรกิจกัญชา-กัญชง อย่างถูกกฎหมาย” ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 จากวิทยากรหลากหลายสาขาวิชาที่จะมาให้ความรู้ ความเข้าใจ มุมทางธุรกิจกัญชา-กัญชง ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศไทย และต่างประเทศ . เปิดรับจำนวน 30 คน เท่านั้น ค่าใช้จ่ายคนละ

Read more

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม http://oec.anamai.moph.go.th/main.php?filename=academic2563

Read more

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 กำหนดเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference/

Read more

The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020— Social Sciences and Interdisciplinary Studies

The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020— Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 9th ICADA 2020—SSIS) Theme: “Development

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020” ขั้นในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ

Read more

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment)

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเลขสุราษฏร์ธานี สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ

Read more

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562: “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” The 6th International Conference on Green ASIA and Sustainability Forum:

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 The 7th National Conference Nakhonratchasima College (The 7th NMCCON 2020) หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุคดิจิตอล” วันเสาร์ที่

Read more

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี : 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Chiang Mai World Green City Welcome to the 10th anniversary

Read more