ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ IHSEP2019

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Science Education and Profession: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) in

Read more

ม.รามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนองานระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้ง 11 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ และบรรยายกลุ่มย่อย อาคารศรีศรัทธา (SIB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2019 ในธีม “360๐  Innovation X Sustainability – นวัตกรรม 360 องศา

Read more

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ Thailand Energy of Innovation and Technology Award 2019

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดให้มีการประกวด Thailand Energy of Innovation and Technology Awards :(TE-IT 2019) ขึ้น เพื่อประกวดผลงานในการนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมถึงนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่สู่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตลอดจนสถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ’ และเพื่อส่งเสริมให้กิดการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจักประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ดังแนบ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษษ ระดับบัณฑิตศึกาและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความมือด้านการวิจัย

Read more

งานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก ครั้งที่ 7

ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 / The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors (EEC)

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิจัยไทย ขึ้นหิ้งหรือขึ้นห้าง”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิจัยไทย ขึ้นหิ้งหรือขึ้นห้าง” โดยวิทยากรรับเชิญ ดร. ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ SEA The Future 2020

ด้วยคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ SEA The Future ประจำปี 2563 หรือ International Conference in South East Asia on the Future of Maritime

Read more

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ อันเป็นโครงการที่ได้เผยแพร่ ความรู้ ต่อผู้เข้าชมงานทางด้านการเกษตรแขนงต่างๆ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักต่อบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องยาวนาน ติดต่อกันทุกปีซึ่งปีนี้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำโอกาสของการจัดงานเกษตรแฟร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี

Read more