การอบรมเรื่อง “หลักการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จัดการอบรมเรื่อง “หลักการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้การพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องและมีทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09:00-13:00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/iMBdTk3c57Go7U3y1

Read more

สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/integratedhrd/benz2019-1 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 1/2562

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 1/2562 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2019 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เดน กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaimycotoxin.org/ICM2019/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-5797537

Read more

การอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง กลุ่มสอง ครั้งที่ 1 17-18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ

เอกสารประกอบการบรรยาย: อยู่ระหว่างการดำเนินการ Research Proposal Writing – How?_Sakamon Devahastin Tips for Writing Research Proposals_Tirayut Vilaivan เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพือตีพิมพ์_ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  กำหนดการอบรม รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม ภาพ: 

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561

Read more

มหาวทิยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

มหาวทิยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวทิยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.032-261790 ต่อ 1079-85

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับการทำงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับการทำงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ทางอีเมลล์ bunbunict@gmail.com หรือโทร.02-610-5330

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ “The 3rd i-CoME 2019 (The 3rd International Conference on Management and Entrepreneurship 2019) Best Practices: Synchronizing the Corporate

Read more