สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566

Read more

ม.ราชภัฏอุดรธานีขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ 66”

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชและสารสกัดทางการแพทย์จากกัญชา กัญชง และกระท่อม ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

Read more