ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม KU Online International Academic Forum 2022 (79th Anniversary)

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้โครงการ KU Reinventing ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 79th

Read more

ขอเชิญทีมนักวิจัย ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม KU-TAC BootCamp #1

📣ศูนย์เร่งการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีและการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการเร่งการจัดการนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญทีมนักวิจัย ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม KU-TAC BootCamp #1 รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ: การต่อยอดผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บรรยายโดย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย

Read more

ม.อีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

Read more

ประชุมวิชาการ และนวัตกรรม กฟภ. ปี 2564 รูปแบบ Online

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดประชุมวิชาการและนวัตกรรม ปี 2564 (PEACON & Innovation 2021) ภายใต้หัวข้อ “Data Driven Business in Digital Utility Era: การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยฐานข้อมูลในยุคล Digital Utility”

Read more