Hub of Knowledge Hub | ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ริเริ่มต้นโครงการ Hub of Knowledge Hub ให้เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือนักวิจัย นิสิตนักศึกษา เพื่อบอกแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์ที่สุด ณ เวลานี้ หรือในอนาคตข้างหน้า: รศ.ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์